Център за социална рехабилитация и интеграция Живот без алкохол

Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица злоупотребяващи с алкохол или зависими е предназначен за хора, които имат проблеми със злоупотребата на алкохол и техните близки за потребители над 18 години.Капацитетът е  25 потребители.Цел е осигуряването на адекватен отговор за употребяващите алкохол и техните близки, посредством предоставяне на алтернатива и повишаване на достъпа до услуги за лечение и рехабилитация.

Основни цели: Постигане на пълно въздържание или значително намаляване на тежестта на злоупотребата и щетите причинени от нея. Значимо подобряване на соматичното състояние, психологическото и социалното функциониране на индивида. Ефективното лечение е насочено към повлияване на различните потребности на потребителите, а не само на злоупотребата с психоактивни вещества. Възможната употреба на алкохол от страна на потребителите по време на лечението се мониторира. Потребителите се учат да променят рисковото си поведение. Критериите за оценка на зависимостта обхващат съчетание от физиологични, поведенчески и когнитивни явления. Зависимият човек развива ефикасна система от илюзии и отричане, която поддържа зависимостта и прави невъзможно разпознаването на болестта от болния. Една чаша алкохол раздвижва биохимически механизъм, върху който болният не може да упражнява влияние. Необходимо е синхронизация и добра координация в групата експерти. Целта на лечението е доживотно въздържание. Участието в програмата цели да осъзнаят ресурсите, с които разполагат за справяне с проблема; да идентифицират тези области от семейният живот, които се нуждаят от промяна; да се прекъсне порочният кръг на зависимост/ съзависимост; да бъдат активни във формирането на нови отношения във семейството.

Осъзнаване на проблема. След няколко седмици на въздържане последствията започват да отзвучават и първоначалните личностни черти стават видими и това позволява психотерапевтичен подход към проблема. На този етап пациентът е способен да участва активно и да провежда дълготрайна терапия с рационално дефинирани цели, приети от него и от терапевта. Преодоляване на изолацията. Алкохолът предизвиква когнитивни дисфункции. Когнитивните дисфункции водят до влошаване на интелекта, креативността, въображението и способността да се мисли критично. Зависимите често са отхвърляни от тяхната социална среда и това води до нарастваща изолация.
Психотерапия – мотивиране и оказване на социална и емоционална подкрепа.

Психотерапия – Психотерапията е насочена към конкретни жизнени проблеми, чрез тяхното регулярно изследване и обсъждане. При този вид взаимодействие на клиента се предоставя възможност да говори свободно за важни поведенчески и емоционални проблеми, свързани с употреба на алкохол, с квалифицирано, независимо и обективно лице по начин, различен от доброжелателния светски разговор на обичайната социална ситуация.
Цел: Подпомагане на клиентите за стабилизиране в психологичен план и вземане на решения за промяна, свързани с проблемно поведение на злоупотреба на алкохол.

Методи:
• мотивационно интервю;
• психодинамичен подход;
• системен подход;
• когнитивно- поведенчески подход;
• психодрама.

Социално консултиране: В процеса със справяне със зависимостта е съществена ролята на личната социална реализация. В този смисъл предоставянето на консултации по проблеми, свързани с функционирането на индивида в социума, индиректно повлиява справянето със зависимостта.
Цел: Подобряване на социалното функциониране на клиента.

Методи:
• предоставяне на информация за социални услуги;
• водене на случай от социалния работник;
• обучение на социални навици и развитие на умения за преодоляване на стреса

Дейности:
Консултации по проблема - индивидуални и фамилни;
Информация относно естеството на зависимостта, етапите на нейното формиране, възможностите за лечение и рехабилитация;
Мотивиране за промяна;
Консултиране при изграждане на умения за социална адаптация;
Психо- корекционни занятия за повишаване на самооценката /корекция/, за развитие на адекватно отношение към собствената си личност и емпатия;
Провеждането на тренинг - програми цели: активни стратегии за справяне с проблема; търсене на адекватна социална поддръжка, даване на алтернативи, увеличаване на нивото на самоконтрол, промяна на кръга на ,,значимите други”, изработване на мотиви за ориентация към постижения и успех, формиране на нови нагласи;
Психотерапия;
Индивидуални консултации;
Групова терапия;
Консултации със социален работник;
Обучения в социални умения;
Организация на времето;
Консултации с психиатър;
Консултации с токсиколог;
Кинезитерапия.

Дейностите са по индивидуален план според нуждите на клиента.

Работа с родители и близки на клиента:
• консултиране по отношение на зависимостта, отношенията в семейството на зависимия;
• мотивиране за промяна на комуникацията и поведението към зависимия или проблемно-употребяващия алкохол;
• насочване към услуги, предоставящи помощ за семейството и близките.

Документи за кандидатстване в програмата
1. Молба по образец
2. Копие от медицински документ, удостоверяващ злоупотребата/ зависимостта/ с алкохол
3. Документ за самоличност

Адрес: гр. Варна, бул. Съборни №40,    ул.Константин Фотинов №12

Контакти:
проф. Снежа Златева дмн - Председател         
тел:
0887/ 41 45 97       e-mail:
snezhazlateva@abv.bg       
Милена Томова - Социален работник
д-р Екатерина Борисова - психиатър
Светла Иванова - психолог
д-р Мариета Йовчева - токсиколог
Иван Драгнев - рехабилитатор
Розалия Димитрова - посредник по трудови въпроси
Румяна Колева - счетоводител

e-mail: zhivotbezalcohol@abv.bgМеню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни