Център за социална рехабилитация и интеграция Живот без алкохол

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица злоупотребяващи с алкохол или зависими е предназначен за потребители над 18 години, които имат проблеми със злоупотребата на алкохол или са зависими, както и техните близки. Капацитетът на социалната услуга е 25 потребители.

Визия: Намаляване вредата от алкохола и живот с ясно съзнание.

Мисия: Сдружение „Живот без алкохол“, с формите и средствата на своята разностранна дейност, съдейства и подпомага борбата с алкохолната злоупотреба. Осъществява първична, вторична и третична превенция при злоупотребяващи с алкохол и зависими и техните близки от различни възрастови и социални групи, подпомага реинтеграцията им в обществото, разпространява информация и знания за алкохолната болест и последствията от нея, с цел предотвратяване на злоупотребата с алкохол сред обществото. Сдружението е регистрирано през 2011 год.

Основни цели: Постигане на пълно въздържание или значително намаляване на злоупотребата и щетите причинени от нея. Значимо подобряване на соматичното състояние, психологическото и социалното функциониране на индивида. Ефективното лечение е насочено към повлияване на различните потребности на потребителите, а не само на злоупотребата. Потребителите се учат да променят поведението си, да се справят с рискови ситуации, да организират времето и подобрят средата си. Критериите за оценка на зависимостта обхващат съчетание от физиологични, поведенчески и когнитивни параметри. Зависимият човек развива ефикасна система от илюзии и отричане, която поддържа зависимостта и прави невъзможно разпознаването на болестта от болния. Една чаша алкохол раздвижва биохимически механизъм, върху който зависимият не може да упражнява влияние. Целта на програмата е социалната рехабилитация на потребителя и включването му в обществото. Участието в програмата е доброволно и   цели потребителите: да осъзнаят ресурсите, с които разполагат за справяне с проблема; да се идентифицират тези области от семейния живот, които се нуждаят от промяна; да се прекъсне порочният кръг на зависимост/ съзависимост; да бъдат активни във формирането на нови отношения във семейството.

Дейности: За постигане на тези цели е  необходима синхронизация и добра координация на групата експерти.
Консултации по проблема - индивидуални и фамилни;                                                       
Информация относно естеството на зависимостта, етапите на нейното формиране, възможностите за лечение и рехабилитация;                                                             
Мотивиране за промяна;
Психо- корекционни консултации за повишаване на самооценката /корекция/, за развитие на адекватно  отношение към собствената си личност и емпатия;
Провеждане на тренинг - програми за активни стратегии за справяне с проблема; търсене на адекватна социална поддръжка, даване на алтернативи, увеличаване на нивото на самоконтрол, промяна на кръга на ,,значимите други”, изработване на мотиви за ориентация към постижения и успех, формиране на нови нагласи; Психотерапия; 

Групова терапия;
Консултации със социален работник;
Обучения в социални умения;
Организация на времето;
Консултации с психиатър;
Консултации с токсиколог;
Кинезитерапия.
Работа с родители и близки на клиента: Консултиране по отношение на зависимостта, мотивиране за промяна на комуникацията и поведението към зависимия, насочване към услуги, предоставящи помощ за семейството и близките.


Осъзнаване на проблема. След няколко седмици на въздържане последствията започват да отзвучават и първоначалните личностни черти стават видими и това позволява психотерапевтичен подход към проблема. На този етап потребителят е способен да участва активно и да провежда дълготрайна терапия с рационално дефинирани цели, приети от него и от терапевта. Преодоляване на изолацията. Алкохолът предизвиква когнитивни дисфункции. Когнитивните дисфункции водят до влошаване на интелекта, креативността, въображението и способността да се мисли критично. Зависимите често са отхвърляни от тяхната социална среда и това води до нарастваща изолация.
Психотерапия – мотивиране и оказване на социална и емоционална подкрепа. Психотерапията е насочена към конкретни жизнени проблеми, чрез тяхното регулярно изследване и обсъждане. При този вид взаимодействие на потребителя се предоставя възможност да говори свободно за важни поведенчески и емоционални проблеми, свързани с употреба на алкохол, с квалифицирано, независимо и обективно лице по начин, различен от доброжелателния светски разговор на обичайната социална ситуация.
Цел: Подпомагане на потребителите за стабилизиране в психологичен план и вземане на решения за промяна, свързани с проблемно поведение на злоупотреба на алкохол.
 
Социално консултиране: В процеса със справяне със зависимостта е съществена ролята на личната социална реализация. В този смисъл предоставянето на консултации по проблеми, свързани с функционирането на индивида в социума, индиректно повлиява справянето със зависимостта.
Цел: Подобряване на социалното функциониране на клиента.

Методи:
Оценка чрез неструктурирано диагностично интервю.
Мотивационно интервю.
Психодинамичен подход.
Системен подход.
Когнитивно –поведенчески подход.
Психодрама.
Предоставяне на информация за социални услуги;
Водене на случай от социалния работник;
Обучение на социални навици и развитие на умения за преодоляване на стреса

Адрес: гр. Варна, бул. „Съборни“ №40,   ул. „Константин Фотинов“ №12

Контакти:
проф. Снежа Златева дмн - Председател
        
тел: 0887/ 41 45 97       e-mail:
snezhazlateva@abv.bg       
Милена Томова - Социален работник  тел:0887488 596
д-р Екатерина Борисова - психиатър
Светла Иванова – психолог тел: 0888 088 155
д-р Мариета Йовчева - токсиколог
Иван Драгнев - рехабилитатор
Розалия Димитрова - посредник по трудови въпроси
Румяна Колева - счетоводител

e-mal: zhivot_bez_alcohol@abv.bg

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни