Домашен социален патронаж

Домашен социален патронаж е социална услуга към Община Варна с адрес: град Варна, кв. „Владислав Варненчик”, бул.” Константин и Фружин”, ДКЦ III, ет. 1, ст. 142.

Дарина Стоянова - Директор 
тел:
052/ 820 630
e-mail:
dsp_varna1@abv.bg

Комплект документи може да изтеглите >>>ТУК<<<

Домашен социален патронаж e регистриран в Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните, Областна дирекция по безопасност на храните. 
За дейността си притежава: Удостоверение за регистрация на заведение за обществено хранене №1704/ 19.09.2011 г.
Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на гражданите на територията на община Варна, които са :
1. Лица, навършили пенсионна възраст.
2. Лица с намалена работоспособност над 71%, удостоверена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК.
3. Ветерани от войните, военноинвалиди;
4. Деца с намалена възможност за социална интеграция.
 
Основна дейност е задоволяване на основните жизнени потребности, чрез предоставяне на социални услуги в обичайната домашна среда с цел подобряване качеството на живот на хора в неравностойно положение от Община Варна и намаляване на риска от зависимост от институционален вид грижи.
Домашен социален патронаж обслужва 550 потребители. Обслужването по доставяне на диетична храна за нашите потребители се осъществява от дванадесет екипа. За целта ДСП разполага с дванадесет автомобила за разнос на храна, регистрирани по Закона за храните. Храната включва закуска , обяд (супа, основно ястие и десерт), вечеря (основно ястие и десерт) с хляб според диетата и се доставя по домовете на потребителите в интервал от 10,30 -13,30 часа, всеки делничен ден. За събота и неделя храната се доставя в петък.
 
Домашен социален патронаж предоставя комплекс от услуги в обичайната домашна среда, насочени към задоволяване на ежедневните потребности, социална работа и консултации на потребителите свързани със задоволяване на индивидуалните нужди:
- eжедневно доставяне в жилището на потребителя на качествена здравословна и питателна храна, съобразена с диетата посочена в медицинското удостоверение на потребителя;
- поддържане на личната хигиена и хигиена в жилищните помещения обитавани от потребителя;
- съдействие от социален работник за снабдяване с необходими помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
- потребности в свободното време, планиране на културни дейности и насърчаване на потребителите да участват в тях (посещения на театър,опера); Индивидуална работа със социален работник според нуждите и желанията на потребителя, помощ в общуването (хоби,свободно време), осъществяване на социални контакти в дома или извън него съвместно със социален работник на ДСП;
- битови услуги - закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на ел. енергия и топлинна енергия, телефон и др. със средства на лицето;
- съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК; Рехабилитационни и здравни потребности – социален работник и здравен работник съдействат за получаване на медицинска и стоматологична помощ, както и на други здравни грижи. Поддържане пряка връзка с личния лекар на потребителя на ДСП за получаване на рецепти от личния лекар , закупуване предписаните лекарства със средства на потребителя и доставяне в дома му. Здравен работник проследява кръвно налягане, извършва назначени от лекар процедури или манипулации;
- образователни потребности и осигуряване на информация - какви права има потребителя съгласно ЗСП, ППЗСП, ЗИХУ, ППЗИХУ и други нормативни документи свързани с потребностите на лицето и помощ при подготовка на различни документи за кандидатстване пред институции и други.

Лицата, желаещи да ползват услугите на ДСП, подават следните документи:
1.заявление (по образец);
2.декларация за семейно положение, финансово и имуществено състояние (по образец);
3.декларация за съхраняване и обработка на личните данни (по образец);
4.декларация за липса на двойно финансиране
5.медицинско удостоверение за общо здравословно състояние, издадено от личния лекар на лицето (по образец);
6.медицинско удостоверение за психично здраве издадено от личния лекар на лицето (по образец) ;
7. копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК;
8. копие от удостоверение за участие във войните, когато лицето е ветеран или решение на ТЕЛК за военноинвалид;
9. документ за самоличност /за справка/.

Лицето, ползващо услугите на ДСП, заплаща месечна такса в процент определен от Общински съвет – Варна, но не повече от реалната стойност на храната, както следва:
• 60% от личните доходи на лицето;
• 30% от пенсията – за ветераните от войните ;
• 100% от действителни месечни разходи за лицата, сключили договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка, и/или гледане. Това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължение за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания.
• Военноинвалидите ползват с предимство услугите на ДСП, като заплащат 30 на сто от размера на определената такса. Останалата част е за сметка на бюджета на общината.
• 50% от личните доходи за лица с намалена работоспособност от 71% до 90%.
• 40% от личните доходи за лица с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане - над 91 % или навършени 75 години.
• Месечната такса на лицата с над 71 % трайно намалена работоспособност или навършени 75 години, ползващи услугите в системата на Домашния социален патронаж, се редуцира така, че остатъкът от личните месечни доходи на лицето след заплащането на таксата, не може да бъде в размер, по-малък от 120 лв.
• Лицата с над 71 % трайно намалена работоспособност, получаващи единствено социална пенсия за инвалидност, ползващи услугите в системата на домашния социален патронаж, се освобождават от заплащане на месечна такса.
• Не се събират такси от лица, които нямат лични доходи и спестявания;
• Не се начислява такса, когато лицето ползва отпуск.
 
За ползване на социалната услуга Домашен социален патронаж документите се подават на адрес:гр.Варна, кв. „Владислав Варненчик”, бул.” Константин и Фружин”, ДКЦ - III, ет.1, ст 142.Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни