Грижа в дома в община Варна

 

                                                                                                                                                      

Проект №BG05SFPR002-2.001-0075 „Грижа в дома в община Варна“,

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Финансираща програма:

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Процедура за БФП: №BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Обща стойност на проекта: 3 318 591,12 лв., 100% БФП

Срок на изпълнение: 03.01.2023 г. – 03.01.2024 г.

Цели и очаквани резултати: Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на лицата с увреждания и възрастните хора чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи.

Община Варна и МТСП чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ сключиха Административен договор №BG05SFPR002-2.001-0075-C01 за реализиране на проект „Грижа в дома в община Варна“ по Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Проектът предвижда предоставяне на интегрирани здравнo-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа.

Качеството на живот, възможностите за социално включване и интегрирането в обществото на лицата с увреждания и възрастните хора, зависими от грижа могат да бъдат значително повишени чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Достъпът до почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на лицата в неравностойно положение има важна роля за превенция на социалното изключване и процесите на деинституционализация на услугите за възрастни хора. Този тип услуги са доказали своята значимост като начин за достигане до най-уязвимите групи от населението и гарантиране, че те ще получат навременна и професионална подкрепа в зависимост от техните индивидуални потребности.

Целеви групи:
Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания;
Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

Капацитет на услугата: предварително определен индикативен брой потребители в рамките на проект №BG05SFPR002-2.001-0075 „Грижа в дома в община Варна“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 – 633 лица.

Основни дейности по проекта:
    Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
      Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ углугите, от/до домовете на лицата; заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства от потребителите);
       Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост;
       Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни