Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с множество увреждания

"Център за социална рехабилитация и интеграция" е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Капацитет - 30 деца  с множество увреждания. Услугата се предоставя, като държавнo - делегирана дейност от 01.10.2012г. Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори
       Целевата група  включва деца с множество увреждания от 0 до 18 год. възраст  и техните семейства
 • Услугата предлага специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на лицата.
 • Създаване на оптимални условия за корекционно-компесаторна и интеграционна работа с потребителите на услугите;
 • Оказване на подкрепа на лицата и техните семейства;
 • Оценка на нуждите на лицето.
 • Изготвяне на програма за грижи
 • Запознаване с конкретните нужди на лицето според сферите на функциониране.
 • Планиране на интервенции според установените проблеми.
 • Определяне на очакваните резултати и по възможност времето за постигането им в зависимост от наличните ресурси.
 • Дефиниране на ролите на специалистите в обслужването на лицето и специализираните интервенции, които ще извършват.
Цел на социалната услуга:
 • Обучение на деца с множество увреждания в умения за водене на независим живот, за социалното им включване и справяне с обичайните житейски ситуации;
 • Подкрепа и създаване на умения на роднини и близки за грижа и развитие потенциала на децата с увреждания
 • Спортно- оздравителни и  рехабилитационни  дейности;
 • Организиране на свободното време на децата;
 • Подкрепа на образователния процес;
 • Групова и индивидуална работа със семействата на децата с увреждания ;
 • Експертно-консултативни дейности;
 • Групи за взаимопомощ.
Ред за ползване на социалната услуга: подава се молба /заявление от от родителя (настойника, попечителя) до директора на дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, с приложени документи - удостоверение за раждане на детето, мед. документи – ТЕЛК/ЛКК и др. при необходимост.
Директорът на Дирекция “Социално подпомагане” издава направление до доставчика на социалната услуга.

Социалната услуга се предоставя безплатно.

Адрес: 
гр. Варна, жк. „Владислав Варненчик” ул. „Панайот Кърджиев” №5

Контакти:
Анелия Тимофеева -  управител
тел: 0897 001 071
Десислава Ночева - социален работник
тел: 0876 129 454
e-mail: iris2007@abv.bg
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни