Асистентска подкрепа

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания с определена чужда помощ и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Асистент“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

  Предоставяни услуги:

  ·      Организиране и осъществяване на ежедневни дейности, осигуряващи личната хигиена и задоволяване на нуждите на потребителя.

  ·      Организиране и осъществяване на дейности във връзка със здравето на потребителя:

  ·      Организиране и осъществяване на административни услуги;

  ·      Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него.

  ·      Придружаване до социална услуга/учебно заведение/работно място.

За услугата „Асистентска подкрепа“ не се дължи такса през 2021 година. Не се допуска едновременно получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности. Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

·         Заявление-декларация /по образец/;

·         Документ за самоличност (за справка);

·         Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

·         Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

Продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 2 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Заявяването от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се извършва в Информационния център на Община Варна, на адрес гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43, гише № 14 всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 до 16.00 часа, на тел. 052/ 820 506 или на имейл адреси kgramatikova@varna.bg, tslavova@varna.bg и ytdimitrova@varna.bg 

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от >>>ТУК<<<
Услугата се предоставя от Домашен социален патронаж, Звено за услуги в домашна среда.
Адрес: гр. Варна, бул. „Константин и Фружин“, сградата на ДКЦ III
Телефон: 052/820631
E-mail: dsp_varna1@abv.bg

  За допълнителна информация тел. 052/ 820 247, 052/ 820 306 и 052/820 034 – Дирекция „Социални дейности“ в Община Варна.

 
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни