Защитено жилище за лица с умствени увреждания Гаврош

  „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ е социална услуга от резидентен тип. В нея се предоставят подкрепа и възможност за независим начин на живот на хора с умствена изостаналост, напуснали специализирани институции или социално учебно – професионални центрове. Потребителите нямат подкрепа на семейна среда и имат шанс за самостоятелен живот.
   Услугата е държавно делегирана дейност с капацитет 4 човека.

   Цел на услугата: Създаване на необходимите условия и предпоставки за подпомагане, взаимопомощ, защита и социална интеграция, реинтеграция и адаптиране на хора с умствена изостаналост към социалните и икономически изисквания на гражданското общество и работната среда.
   Текущи цели:
 -   Създаване на условия и подкрепа за социалното включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици.
 -   Осигуряване на условия за пълноценен самостоятелен начин на живот в среда близка до семейната.
 -   Осигуряване на възможности за лична изява и развитие на интересите.
 -   Осигуряване на подкрепа за професионално ориентиране, продължаване на образованието,  избор на квалификация, помощ при намиране и задържане на работа.

   Неоходими документи за настаняване в Защитени жилища:
  - Младежите подават в Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене следния пакет от документи:
  - Молба-декларация по образец за ползване на социалната услуга;
  - Декларация - данни за семейно състояние и доходи;
  - Документ за самоличност;
  - Личен амбулаторен картон /ако има такъв/ или удостоверение за здравословно състояние.

Адрес:
гр. Варна 9002, ж.к. Възраждане, бл. 79, вх. А, ет. 1, ап. 10

Контакти:

доц. д-р Пенка Стоянова - директор         
тел: 0878/ 64 50 51    e-mail: office@gavroche-bg.org
Дора Атанасова - социален работник       
тел: 0878/ 20 19 94    e-mail:dora169@abv.bg
Гергана Енчева - психолог                        
тел: 0878/ 93 30 54  
Весела Фаджева - медицинска сестра      
тел: 0899/ 38 48 59


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни