Защитено жилище за лица с умствени увреждания Гаврош

  „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ е социална услуга от резидентен тип. В нея се предоставят подкрепа и възможност за независим начин на живот на хора с умствена изостаналост, напуснали специализирани институции или социално учебно – професионални центрове, които нямат подкрепа на семейството. В жилището получават шанс за развитие на умения за самостоятелен живот.
   Услугата е държавно делегирана дейност с капацитет 4 лица.

   Цел на услугата: Създаване на необходимите условия и предпоставки за подпомагане, взаимопомощ, защита и социална интеграция, реинтеграция и адаптиране на лица с умствена изостаналост към социалните и икономически изисквания на гражданското общество и работната среда.
   Текущи цели:
 -   Създаване на условия и подкрепа за социалното включване и възстановяване на изгубените социални умения и навици.
 -   Осигуряване на условия за пълноценен самостоятелен начин на живот в среда близка до семейната.
 -   Осигуряване на възможности за лична изява и развитие на интересите.
 -   Осигуряване на подкрепа на младежите за професионално ориентиране, избор на квалификация и намиране и запазване на трудова ангажираност.

Ред за настаняване в социалната услуга: в Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене се подава пакет от документи:
  -  Молба - декларация по образец за ползване на социална услуга;
  -  Декларация – данни за семейно състояние и доходи;
  -  Документ за самоличност;
  -  Личен амбулаторен картон /ако има такъв/ или удостоверение за здравословно състояние, ЕР на ТЕЛК.
  - Други изисквани документи от ДСП.


Адрес:
гр. Варна 9002, ж.к. Възраждане, бл. 79, вх. А, ет. 1, ап. 1

Контакти:

доц. д-р Пенка Стоянова - директор         
тел:
0878/ 64 50 51    e-mail:
office@gavroche-bg.org
Дора Атанасова - социален работник/отговорник социална услуга          
тел: 0878/ 14 00 21   e-mail:
dora169@abv.bg
Гергана Енчева - психолог                        
тел: 0878/ 93 30 54  

 e-mail
office@gavroche-bg.org        Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни