МИСИЯ
Гарантиране на равни права и осигуряване на равен достъп до всички сфери на обществения живот на децата и възрастните от рисковите групи в обществото чрез координация и сътрудничество между местната власт, неправителствения сектор и гражданското общество.
ВИЗИЯ
Реализиране на социални услуги и дейности, адекватни на потребностите на гражданите от Община Варна и създаване на устойчивост. Разширяване на мрежата от социални услуги в общността и подобряване на качеството им.

СЪОБЩЕНИЕ:

             НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЧАСТНИ ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

 

            В изпълнение на чл.25, ал.2, т.11 от Закона за социалните услуги, в сила от 01.07.2020 год., Община Варна приканва всички частни доставчици на социални услуги, които те финансират самостоятелно, да изпълнят разпоредбите на чл. 57, ал.1, т. 2 от ЗСУ като информират Кмета на Община Варна относно:

  • направения анализ на нуждите от съответните услуги;
  • дейностите, които ще се предоставят;
  • обхвата на потребителите и
  • срока за предоставянето им.

Необходимо е също да бъде представена подробна информация за местонахождението на социалните услуги, както и актуални данни за контакти, в случай на необходимост.
Дирекция „Социални дейности“ е структура на Община Варна, която провежда политиката в областта на социалните дейности на местно ниво, съобразно национални стратегии и планове за развитие.

Дирекцията изпълнява дейността си, съобразно Областната и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги.

Новини / Актуално прочетете всички новини >>


Проект Общностен център за деца и семейства – Варна
Услугата има за цел превенция на рисковете от изоставяне, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, повишаване благосъстоянието на децата и социално включване на рисковите групи от населението чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0-7 години и техните семейства от община Варна.

Какво е необходимо за да станете приемно семейство
Работата по приемна грижа се извършва от държавата чрез отдели 'Закрила на детето' към дирекции 'Социално подпомагане' и доставчици на социални услуги, в това число – общините.

Удължава се предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги по проект 'Грижа в дома в община Варна'
Допълнително споразумение №2 към договор №BG05SFPR002-2.001-0075-C01 за удължаване с три месеца /до 3 юли 2024г./ срока на реализиране на проект 'Грижа в дома в община Варна“'


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни Изработка на сайтове: VarnaWeb.bg