Център за социална рехабилитация и интеграция за хора със зрителни увреждания

I. Наименование на услугата:
Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение от община Варна

II. Описание и цел на услугата:
„Център за социална рехабилитация и интеграция” е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
Предоставянето на услугата Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане на зрението, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

III. Дейности, извършвани по услугата:
1. Организационно-управленски дейности
2. Рехабилитация и интеграция

2.1. Социална рехабилитация
2.1.1. Социална работа
2.1.2. Работа в групи по интереси:
- Народно творчество
- Култура и изкуство
- Природа и здраве
- Съвременни технологии
- Есперанто
2.1.3. Социални контакти и изяви
2.1.4. Връзки с обществеността

2.2. Когнитивна рехабилитация
2.2.1. Обучение по народно пеене
2.2.2. Обучение по народни музикални инструменти
2.2.3. Обучение по художествено слово
2.2.4.  Обучение по полезни умения

2.3. Медицинска рехабилитация
2.3.1. Двигателна рехабилитация
2.3.2. Кинезитерапия

3. Терапевтични дейности:
3.1. Атр терапия
3.2. Музикотерапия

4. Експертно-консултантски дейности:
4.1. Социални консултации
4.2. Правни консултации
4.3. Консултиране на семействата на потребителите
4.4. Консултиране на специалисти и студенти за работа с хора с увреждания
4.5. Консултиране за професионално ориентиране и активно пазарно поведение
4.6. Насочване към други компетентни институции, служби и организации за ползване на права и услуги.

IV. Потребители на услугата:
Потребители на услугите в „Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увредено зрение” са хора с над 50% намалена работоспособност вследствие увредено зрение от град Варна. Капацитетът на Центъра е 40 потребители.

V. Процедура за кандидатстване:
1. Лицата, които желаят да участват в дейностите на ЦСРИ на ХУЗ подават молба до Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Варна, придружена от следните документи:
- лична карта за справка,
- копие на Експертно решение на ТЕЛК,

2. След издаване на заповед от Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Варна лицето се приема в ЦСРИ на ВХУЗ и след индивидуална среща със социалния работник подава заявление за предпочитаните дейности и услуги.
3. Доставчикът на социалната услуга организира извършването на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и подготовката на  индивидуален план за подкрепа.
4. Сключва се договор с потребителите за ползваните услуги и реда и условията в ЦСРИ за ВХУЗ.
5. Лицето посещава по график определените дейности и ползва необходимите услуги.


VI. Адрес:  гр. Варна, ул.”Петко Стайнов”3, Дом на културата на слепите

Контакт:
Славчо Георгиев Аврамов – Председател
тел. 0898/529352
Мариана Димитрова – Управител
тел. 0893/454477
Тел. 052/759379
Email:
empathy@abv.bg,
сайт: www.empathy-bg.eu
Facebook: ЦСРИ на хора с увредено зрение-Варна
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни