Топъл обяд на територията на община Варна

 

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

ПРОЕКТ № BG05SFPR003-1.001 -0220-C01 3.1 - Топъл обяд на територията на община Варна

Административен договор за директно предоставяне на БФП BG05SFPR003-1.001 -0220-C01 „3.1 - Топъл обяд на територията на община Варна“ от 01.02.2023 година.

Програма: Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс
на Европейския съюз. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

 Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта:

Основната цел на проекта е подпомагане с топъл обяд на територията на  община Варна на хора, които поради своята възраст, трайно
увреждане или заболяване не могат сами да задоволят своята потребност от топла храна, както и  уязвими лица, които са без или с ниски доходи

Специфични цели:

1. Осигуряване на здравословна, разнообразна и питателна храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои
близки да си осигуряват такава;

2. Осъществяване на допълнителни мерки на местно ниво за социално приобщаване на  най-нуждаещите се лица;

 Основни дейности по проекта:

1.     Определяне на целевите групи;

2.     Приготвяне на топъл обяд;

3.     Предоставяне на топъл обяд;

4.     Реализиране на съпътстващи мерки.

Целеви групи на проекта: В рамките на проекта се предвижда осигуряване на топъл обяд на 300 лица на територията на община Варна

·        · лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски
доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

·       ·  лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 Г.,
които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

·        · лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно
самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент
по механизма лична помощ;

·         ·  лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

·         ·  скитащи и бездомни лица;

·      ·  лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за
убежището и бежанците

Очаквани резултати:

Проекта на Община Варна  цели намаляване на броя на живеещите в бедност лица и превенция от социално изключване, чрез осигуряване
на храна и подкрепа  посредством:

· Предоставяне на топъл обяд на 300 лица, които поради своята възраст, трайно увреждане или заболяване не могат сами да
задоволят своята потребност от топла храна, както и  уязвими лица, които са без или с ниски доходи

·  Приготвен топъл обяд в работните дни на месеца за 300 лица;

·  Предоставен топъл обяд в работните дни на месеца за 300 лица, включително многочленни семейства с деца;

· Предоставени съпътстващи мерки за потребители с установени нужди, в резултат на което ще се подобри качеството на живот,
чрез ползване на социални, здравни и образователни дейности и услуги.

Обща стойност на проекта: 731 059.20 лв. с включен ДДС.

Срок на изпълнение: 32 месеца

Статус: в процес на изпълнение

Заявления за включване в програмата „Топъл обяд на територията на община Варна“ се подават на гише 14 в сградата на Община Варна.

Телефони за контакт: 052 820 305; 052 820 306; 052 820 506.
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни