Укрепване на общинския капацитет в Община Варна

                     МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА                  

 Програма „Развитие на човешките ресурси“

ОБЩИНА ВАРНАПРОЕКТ № BG05SFPR002-2.002-0080 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ВАРНА“

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0080-С01, процедура № BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

Бенефициент – Община Варна

Обща стойност на проекта – 1 107 316,00 лв., 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Основна цел на проекта – Подкрепа на общинската администрация в процеса на реформирането на системата на социалните услуги и улесняване прехода към новите механизми на местно ниво.

Специфични цели на проекта са:

1. Реформиране на системата за социални услуги и улесняване на прехода към новите механизми на местно ниво.

2. Укрепване на общинския капацитет при планиране и мониторинг на социалните услуги.

3. Създаване на функциониращ фронт-офис, обособяване на работни места в петте районни администрации и в сградата на Община Варна за информиране, консултиране и насочване за ползване на социални услуги.

4. Увеличаване броя на лицата с увреждания на територията на община Варна, включени в програми за изграждане на достъпна среда и лична мобилност за хора с трайни увреждания.

5. Предоставяне на по-ефективна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението на община Варна.

Дейности по проекта:

1.Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по ЗСУ в частта, свързана с насочването от Общината за ползване на социални услуги.

2.Създаване на функциониращ фронт-офис, подкрепа при анализиране и планиране на потребностите от социални услуги на територията на община Варна и провеждане на разяснително-информационни кампании.

 

Целеви групи по проекта:

- 19 служители за изпълнение задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги;

- 120 ръководители и служители от социални и здравно-социални услуги и районните администрации, които са ангажирани с изпълнение на задълженията на Община Варна със ЗХУ, ЗЛП и ЗСУ в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги.

Очаквани резултати:

     ·Ремонтиран и обзаведен фронт-офис на адрес: гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски“ № 62;

     ·Обзаведени и оборудвани работни места в петте районни администрации на община Варна и в сградата на Община Варна;

     ·Назначени 19 служители, от които: 11 новонаети лица и 8 настоящи служители от общинската администрация за изпълнение задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги;

   ·Обучени общо 139 броя служители, изпълняващи отговорности на Общината по ЗХУ, ЗЛП и ЗСУ в частта, свързана с насочването към социални услуги.

   ·Проведена разяснително-информационна кампания за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

 

Срок на изпълнение: 01.01.2024 г. до 31.12.2025 г.

Статус на проекта: В процес на изпълнение.
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни