Кризисен център за деца

  Кризисният център е комплекс от социални услуги за деца , пострадали от насилие,  трафик или друга  форма на експлоатация, която се предоставя за срок до 6 месеца и е насочена към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса.Основната цел на предоставянето на услугата е осигуряване на защитена среда, овладяване на кризисната ситуация, социално включване и пълноценен начин на живот на децата, ползващи услугата.
  В Кризисния център за деца, услугите се основават на индивидуален подход и оценка на потребностите на детето, консултации, предоставяне на подкрепа за преодоляване на последствията от травмата, осигуряване на защитена среда за детето, организиране на свободното време, организиране на групова и индивидуална работа, извършване на експертно-консултантски дейности.
  Услугата се предоставя от Фондация "SOS- семейства в риск" с капацитет 20 места
  Целевите групи, към които е ориентирана услугата са:
 •   Деца, жертви на различни форми на домашно насилие (физическо, сексуално, психическо/ емоционално);
 •   Деца, жертви или във висок риск от различни форми на сексуални посегателства;
 •   Деца, жертви или във висок риск от принудителни / насилствени бракове, генитално осакатяване, престъпления в  името на честа и др.;
 •  Деца, жертви на трафик или такива във висок риск от въвличане в трафик на хора с цел експлоатация (сексуална, трудова, просия, джебчийство, отнемане на телесни органи, поставяне в робство или в сходни с робството условия, др.)
 •  Деца, свидетели в наказателни производства, свързани с изложените по- горе престъпления.
   В Кризисен център се извършват следните дейности :
 • Кризисно настаняване- осигуряването на 24-часова защитена среда, с оглед предотвратяване на рецидив на насилието/експлоатацията/неглижирането. За децата се осигурява   подслон, спешна психосоциална и правна помощ и индивидуална подкрепа спрямо актуалните нужди. 
 • Кризисна интервенция - пакет от спешни мерки за преодоляване на критична ситуация и удовлетворяване на жизнено важни и неотложни потребности.
 • Подкрепа в периода на размисъл -подкрепа във връзка със сътрудничество/отказ за сътрудничество на органите, отговорни за преследване на извършителите на престъплението.
 • Психологическо консултиране - възстановяване от нанесените травми и преработване на преживявания, свързани с насилието, неглижирането, експлоатацията или попадането в друга рискова и застрашаваща ситуация. Психологическата подкрепа е насочена към подобряване на психическото състояние и стимулиране на пълноценното развитие и изява на детето.
 • Фамилна работа с родители, близки и разширено семейство - разрешаване на конкретни конфликти със средства и методи, които гарантират зачитане правата, достойнството и интересите на децата.
 • Юридическо консултиране – консултации, подкрепа и подготовка на децата, свидетели в наказателни производства, права на пострадалите, процедури по предоставяне на международна закрила и др. Пострадалият родител на детето също получава насоки и съдействие при изготвяне на молба за защита по Закон за защита от домашно насилие, оформяне на документация и жалби, свързани със ситуацията на насилие/експлоатация и др.
 • Социална работа - социално посредничество,  застъпничество и изграждане на социална мрежа. Придружаване до институции, промяна на постоянен адрес, избор/промяна на личен лекар, осигуряване на достъп до образование и медицинска помощ, съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки/членове на семейството, които са ресурс за подкрепа и др.
 • Програми за формиране на социални умения,  подкрепа в образователния процес и превенция на отпадането от образователната система - изграждане на умения за справяне с житейските предизвикателства след напускане на кризисния център, ограмотителни програми, програми за повишаване на информираността относно рискове от насилие, въвличане в трафик на хора и други.
 • Дейности по организация на свободното време - занимания по приложни изкуства, беседи по социално значими теми, честване и отбелязване на национални и религиозни празници, организирани посещения на настанените лица на концерти, изложби, спортни мероприятия и др.

Настаняването на деца в кризисния център се основава на заповед на ОЗД при Дирекции „Социално подпомагане”.

Адрес: За кореспонденция: гр.Варна ул.”Синчец” №21
Адрес на социалната услуга-конфиденциален.

Контакти:
Анна Николова – Управител на Фондация „SOS-семейства в риск”
тел.: 052 609 677
ел.поща: sos@mail.bg        
София Благоева – Директор на Кризисен център за деца
тел: 052 803 634    
Ел.поща: sos@mail.bg
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни