Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с психични разстройства

Наименование на социалната услуга - ”ДЕТСКИ КЪТ ЗА РАЗВИТИЕ” - Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с проблеми в психичното развитие на територията на Община Варна.
  Капацитет на услугата – 20 деца и юноши с психични проблеми. ДКР-ЦСРИ е интегрирана социално-здравна услуга за деца и юноши с проблеми в психичното развитие и /или симптоми на психично страдание/ разстройство, застрашени от социално изключване, и техните семейства.  Услугата стартира на 15.06.2015 г. в партньорството с Община Варна.  Управлението на ЦСРИ е възложено на Фондация „Фамилна зона”, гр. Варна. В нея 20 деца и юноши с психични проблеми получават индивидуално и групово подходящи грижи, които подпомагат оптималното развитие на способностите им и включването им в социалния живот (учене, игра, социални връзки). Предоставяната подкрепа за родителите, спомага за намаляване на чувството им за изолация и несправяне, помага им да станат по-сигурни и способни да отглеждат дете с психично страдание. Услугата позволява на деца, отглеждани в институции /ЦНСТ/ и на деца и семейства в неравностойно положение да получават достъпна специализирана терапевтична помощ и психологична подкрепа, която иначе би била недостъпна за тях. Всички дейности по предоставянето й се осъществяват в условията на партньорство, сътрудничество и договаряне с Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето”, гр. Варна. 
Услугата в ЦСРИ се предоставя от мултидисциплинарен екип от специалисти в областта на детската психиатрия и психология, психотерапията, клиничната социална работа, социалната рехабилитация и интеграция на деца и юноши с психични проблеми. 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Подобряване качеството на живот на деца и юноши с психични разстройства и проблеми в психичното развитие и намаляване на рисковете, водещи до социалното им изключване и изолация. С дейността си Детски кът - ЦСРИ за деца с психични разстройства, осъществява връзка между системите на здравеопазването и социалните услуги в полето на детското психично здраве.

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ: Да се подобри качеството на живот на децата/юношите с психично страдание в семейната и социална среда, като предостави терапевтични грижи, които да отговарят на техните потребности и да са достъпни за всяко дете/юноша с проблем в психичното развитие и/или симптом на психично страдание и родителите му.

ДЕЙНОСТИ:
Услуги насочени към децата и юношите:
-Индивидуална терапевтична работа с деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание
-Групова терапевтична работа с деца и юноши с проблеми в психичното развитие и симптоми на психично страдание
-Терапевтично ателие
 Услуги насочени към родителите – родителско съветване и консултиране.
 
Ред за включване в услугата:
1. Попълване на Молба по образец от родител/настойник.
2. При необходимост /деца в риск/ се подава Заявление от родител/настойник в Отдел за закрила на детето (ул. „Г.  
    С. Раковски” № 62 или кв. „Чайка” бл. 67).
3. Медицински протокол на ЛКК или Експертно решение на ТЕЛК на детето / ако има/ -копие.
4. Удостоверение за раждане на детето (копие).
5. Медицинска бележка от Общопрактикуващ лекар (личен лекар) за общото здравословно състояние на детето .
6. Епикризи, амбулаторни листи, други заключения от медицински специалисти / ако има/ - копие.

Адрес:
гр. Варна, ул.”Света Ирина”18.

Контакти:

Д-р Милена Топалова -  детско-юношески психиатър
тел: 0888 222038
e-mail: drtopalova@abv.bgМеню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни