Център ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания

ФОНДАЦИЯ „КАРИН ДОМ“ е неправителствена организация, регистрирана през 1994 г., с цел осъществяване на общественополезна дейност, притежава лиценз от Държавна агенция за закрила на детето и удостоверение за предоставяне на социални услуги от Агенция за социално подпомагане на МТСП.

Цели:
• Предоставяне качествени услуги на деца със специални нужди и на техните семейства за предотвратяване изоставянето на деца в институции и за успешна социална интеграция на децата и семействата като цяло.
• Разпространяване добрата практика чрез обучения и консултации на родители и специалисти, работещи с деца със специални нужди от цялата страна, придържайки се към международните стандарти.
• Работа за застъпничество и промяна на политиките за деца на местно, регионално и държавно ниво.

Контакти
Адрес Фондация „Карин дом“, м-ст „Свети Никола“, п.к. 104, Варна 9010
Телефони 052 302 517, 052 302 518
Ел. поща karindom@karindom.org
Уебсайт www.karindom.org

Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“
Описание и цел на услугата: Ранната интервенция ползва семейно-ориентиран подход в предоставяне на услугите, при който семейството е активен участник в планиране и изпълнение на дейностите и равнопоставен партньор на специалистите. Услугата е мобилна, насочена към семейства на деца от 0 до 4г. със специфични потребности и забавяне в развитието. На семейството се предоставя необходимото обучение и подкрепа, за да се намали въздействието на неблагоприятните фактори и да се извлече максимума от потенциала за развитие на детето. Услугата има превантивен характер като цели отглеждането на децата в естествената им семейна среда.

Дейности, извършвани по услугата:
• Домашни посещения от мобилен екип. Фокусът на посещенията е да се подкрепя семейството да използва препоръчваните стратегии, които подпомагат ученето и развитието на детето в ежедневието.
• Родителски групи за взаимопомощ и подкрепа.
• Неформална родителска мрежа, която предоставя възможност на семействата да контактуват помежду си, да обменят информация, да създават нови контакти, да защитават правата на децата си;
• “Родител за подкрепа” – опитен родител, към който семейството може да се обърне за съвет и споделяне на опит.
• Групи за игра дете-родител;
• Подкрепа на ниво родилен дом: подкрепа за кърмене, психологическа подкрепа на родители
• Ползване на Ресурсна библиотека с литература и Библиотека на играчките:
• Информационни и обучителни дейности, насочени към информираност на родителите и общността.

Потребители на услугата: Целева група на услугата са семейства с деца от 0 до 4г., които са с увреждания, изоставане в развитието или риск от изоставане в развитието.
Място на предоставяне на услугата: В домовете на децата и семействата, а част от услугите са във Фондация „Карин дом“.
Записване и необходими документи: Записване на телефони 052 302 517, 0878 761 598.
Не е необходимо детето да има поставена диагноза, за да получава услуги по ранна интервенция.

Карин дом: Център за обучение и ресурсен център
Карин дом притежава лицензия за Център за професионално обучение №200912790, издадена от Националната агенция за професионално образование и обучение.
Обучителният екип на Карин дом се състои от професионалисти с практически опит в работата с деца със специални нужди, с експертиза в областта на специалната педагогика и логопедия, психология, кинезитерапия, ранна интервенция, социална работа, управление на социални услуги.

Предлагаме:
• оценка на нуждите от обучение на специалистите и персонала на място;
• адаптирани обучителни програми, съобразени с нуждите на обучаваните;
• наблюдение на практически сесии с деца;
• консултации и супервизии;
• разработка на информационни материали и ресурси;
• практическо обучение и консултации за студенти, доброволци, родители;

Обученията разпространяват практиката на Карин дом в прилагането на успешни, международно признати методи на работа с деца със специални нужди и техните семейства. Те включват демонстрации, снимки и видео, казуси, дискусии.

Информация и запитвания за обучения: 052 302 517, trainingcentre@karindom.org

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2017, Всички права запазени.