Център за социална рехабилитация и интеграция за лица, напуснали пенитенциарните заведения

ЦСРИ е комплекс от социални услуги насочени към осигуряване на възможности за по-бързо и по-ефективно връщане към законосъобразен начин на живот на лица, изтърпели ефективни присъди.
Услугата се предоставя от сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Алтруист" с капацитет 20 места.

Основните цели на екипа на ЦСРИ са:
 •  комплексно решаване проблемите на лицата, напуснали пенитенциарни заведения с оглед по-бързата и по-успешната им реинтеграция в обществото и подобряване качеството им на живот;
 •  психо-социална подкрепа и мотивация към положителна промяна в начина на мислене и поведение у целевите групи;
 •  превенция на пенитенциарен рецидив чрез предоставяне на комплекс от иновативни социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на отделния представител на целевите групи;

Услугите, предоставяни в Центъра, са директни и рехабилитационни.
Директни услуги:
 •    Кризисна интервенция;
 •    Психологическо консултиране;
 •    Психологическо консултиране по телефона;
 •    Дългосрочна психотерапия;
 •    Фамилно консултиране;
 •    Социално посредничество;
 •    Юридическо консултиране;
Рехабилитационни услуги:
 •    Организиране на фокус-групи;
 •    Организиране на групи за взаимопомощ;
 •    Здравно консултиране и посредничество;
 •    Трудово консултиране и посредничество;
 •    Програми за професионално ориентиране и трудова заетост;
 •   Мотивиране и съдействие за продължаване на образованието и обучението за придобиване на професионална квалификация;
 •   Рекламно-информационна дейност;
 •   Обучение на специалисти и доброволци в умения за работа с лица, напуснали пенитенциарни заведения;
Ред за включване в социалната услуга: могат да кандидатстват лица, насочени от:
 •    Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна;
 •    Наблюдателната комисия към Общински съвет – Варна;
 •    Ръководство на пенитенциарно заведение;
 •    Общинска служба „Пробация“;
 •    По собствена инициатива и желание;
    Лицето, което желае да ползва социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”, подава писмено заявление до Кмета на Община Варна
    Към заявлението прилага:
1.    документ за самоличност;
2.    копие от бележка, удостоверяваща датата на напускане на пенитенциарното заведение;
3.    копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова;
4.    други документи по преценка на доставчика на услугата.

Адрес:
  9009, гр. Варна, ул. „Доктор Басанович“ №118;

Контакти:

Албена Кръстева Димова – Управител,
тел: 0894 360 178, albena.kris@mail.bg
     Социални работници;
Светлана Георгиева Дончева
тел: 0894 302 161, e-mail: svetladon@abv.bg
Радка Иванова Кънова
тел: 0877 243 370,  e-mail: svetladon@abv.bg
Мария Викторова Орешкова – Психолог
тел: 0882 557 966, e-mail:  mariyaoreshkova@gmail.com;
Дарина Петрова Шойлекова - Счетоводител
тел: 0877 841 739,  e-mail: d_shoilekova@abv.bg;
 Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни