Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания Шанс

Социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” на хора с увреждания се предоставя от Сдружение с нестопанска цел „Шанс за хора с увреждания”. Функционира от 2008 г. с капацитет 50 места.

Потребители са лица с увреждания /със съхранен интелект/, на които е определена 50 % и над 50 % трайно намалена работоспособност.

Центърът предоставя социално консултативна дейност, рехабилитация (медицинска и социална), арттерапия, трудотерапия, психологическа подкрепа, организиране на свободното време, здравно обучение и профилактика.
Основна цел – комплексно въздействие за развиване  на потенциала на хората с увреждания чрез:
•    създаване на условия за интегриране  на хората с увреждания в  живота на обществото и преодоляване на социалната изолация;
•    подобряване на емоционалния и психически статус;
•    предоставяне на възможност за положителна промяна в ежедневния режим  на хората с увреждания;
•    лобиране и  посредничество пред различни социални и здравни институции;
•    обучение и ориентиране, според потребностите на бенефициентите;
•    предоставяне на равен достъп и възможност за практикуване на занимания по избор и интереси;
•    създаване на отношения, в които хората с увреждания се чувстват значими, полезни и стимулирани за творческа изява, социална активност и благотворителност;
•    разширяване на  социалните контакти  и  приятелския кръг  на  потребителите;
•    повишаване на  тяхната пригодност  за самостоятелен и пълноценен живот;
•    гарантиране на устойчивост на постигнатите резултати

Ред за ползване на социалната услуга: Лицето – кандидат подава заявление до доставчика на социалната услуга с приложени : ЕР на ТЕЛК и социална оценка по чл. 12 от ЗИХУ (ако има такава).
При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи. Кандидатите за потребители на социалните услуги трябва да отговарят на следните условия:
- Да са с постоянен адрес на територията на Община Варна;
- Да имат трайно намалена работоспособност 50 % и над 50 %, удостоверена с ЕР на ТЕЛК;

Кметът на Община Варна издава заповед за включване в социалната услуга.

Социалната услуга се предоставя безплатно.

Адрес
: гр. Варна жк. „Младост” бл. 129А

Контакти
:
Тодор Мутафов - Председател СНЦ "Шанс за хора с увреждания"
Благой Калфов – Управител ЦСРИ
Веселина Станоева и Дияна Кирова - социален работник
Христина Янакиева - психолог
Николинка Лишкова - счетоводител
 
тел: 052/730-306 e-mail: sncmladost_@mail.bgМеню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни