„Патронажна грижа + в община Варна“

 


                                                                                                                                                     

Проект: № BG05M9OP001-6.002-0181

„Патронажна грижа + в община Варна“

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Община Варна и МТСП чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ сключиха Административен договор №BG05M9OP001-6.002-0181-C01 за реализиране на проект „Патронажна грижа + в община Варна“ по приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Целта на проекта - да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез предоставяне на услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности беше постигната.

Проектът се реализира в две направления, които посрещнаха нуждите на лицата от целевите групи:

Първото направление - Предоставяне на патронажна грижа на територията на община Варна, стартира през месец януари 2022 година, осигурявайки устойчивост на предлаганите до края на 2021 г. услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна - Компонент 2“.

Екип от специалисти и помощен персонал с обща численост 44 бройки осигуриха здравно-социални услуги за 512 лица – хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица поставени под карантина.

По второто направление се реализираха мерки, насочени към опазване на здравето на 1 091 потребители на социални услуги, както и на персонала, ангажиран с тяхното предоставяне – 434 служители, включително назначения допълнителен помощен персонал за осигуряване на безопасна среда за функциониране на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка. Закупена е допълнителна компютърна техника – 65 преносими компютъра (лаптопи) и 9 настолни компютъра, за предоставяне при необходимост на услугите дистанционно, разпределени в социалните услуги – делегирани от държавата дейности.

Целеви групи, обхванати от проекта:

- 512 лица, получили патронажна грижа;

- 1 091 лица, потребители на услуги, делегирани от държавата дейности;

- 434 лица, заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

Постигнати резултати: Осигуряване на допълнителна подкрепа за ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 в община Варна. Бяха предоставени интегрирани здравно-социални услуги на 512 лица с увреждания и лица в риск при индикатор 495.  Осигурена е безопасна среда за функциониране на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка за 1 091 потребители на социални услуги при индикатор 1 089, както и на персонала, ангажиран с тяхното предоставяне – 434 служители.

Обща стойност на проекта: 2 156 183,54 лв., 100% БФП

Срок на изпълнение: 01.01.2022 г. – 01.01.2023 г.

Статус на проекта: приключил.
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни