Дом за стари хора Св. Иван Златоуст

Социалната услуга „дом за стари хора” се предоставя от „ВИП ДЖИО" ООД. Функционира от месец септември 2009 година с капацитет 43 места. Финансирането е от републиканския бюджет, като услугата е държавно делегирана дейност.

Предоставят се комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване.
Домът се намира в края на града, в местността „Баба Алено“, която е в близост до курортния комплекс „Златни пясъци“.
Предлагат се комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през целият им престой, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти.
Основните дейности в дома за стари хора целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират потребителите. Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразени с конкретните нужди на потребителите.
За постигането на тези цели, в дома за стари хора се организират дейности, свързани със:
•    Ежедневни потребности;
•    Здравни потребности;
•    Образователни потребности;
•    Рехабилитационни потребности;
•    Овладяване на елементарни домакински познания, приготвяне на ястия, умения за пазаруване;
•    Придобиване на различни хигиенни и трудови умения;
•    Рисуване и приложни дейности;
•    Занимания, свързани с общи познания и грижи за цветята;
•    Спортни дейности;
•    Организиране на празненства;
•    Работа със семейството.

Ред за включване: Потребителите се приемат в дома въз основа на издадена заповед за настаняване от Дирекция „Социално подпомагане“. С постъпването си те подписват договор с доставчика на социалната услуга и се запознават с правилника за вътрешния ред.

Адрес: Варна, ул."Якоб Лемер" №5

Лице за контакти
Иван Илиев Гюмишев – управител
;
тел: 0899/867878    е-mail:
gymishev@abv.bg
Теодора Ефтимова - социален работник;
тел:0893/440851     e-mail:
ivanzlatoust@abv.bgМеню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни