Наблюдавано жилище

  „Наблюдавано жилище“  е социална услуга от резидентен тип, с възможност и условия за водене на независим начин на живот от младежите с помощта и подкрепата на специалисти. Услугата е държавно делегирана дейност. Капацитет – 4 човека. Целевата група са физически и психически здрави младежи, напуснали специализирани институции, на възраст от 18 до 35 години, които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен живот.
  Цел на услугата: Формиране на умения и стимулиране на готовност у младежите за водене на пълноценен самостоятелен живот.
    Текущи цели:
 -    Създаване на условия и подкрепа за справяне с трудностите, свързани с реинтеграция и успешна професионална реализация.
 -    Осигуряване на помощ при работа с различни институции.
 -    Осигуряване на възможности за лична изява и развитие на интересите.
 -    Осигуряване на подкрепа за професионално ориентиране, продължаване на образованието,  избор на квалификация, помощ при намиране и задържане на работа.

Ред за включване в социалната услуга: заявление по образец и приложени документи се подават в Дирекция „Социално подпомагане”. Настаняването се извършва със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане”

Адрес: гр. Варна 9002, жк „Възраждане”, бл. 79, вх. Б, ет. 1, ап. 10

Контакти:
доц. д-р Пенка Стоянова - директор                                
тел: 0878/ 64 50 51
Дора Атанасова – специалист „Социални дейности”       
тел: 0878/ 20 19 94
е_mail: office@gavroche-bg.org


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни