Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица

Приютът за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица функционира от ноември 2013г. Официално е разкрит с решение 1126-11-1 от заседание  на Общински съвет - Варна на 18.09.2013г. Намира се в ж.к. „Победа”, ул. „Петко Стайнов” №7. Основна задача на Приюта е осигуряването на временен подслон – до три /3/ месеца за пълнолетни бездомни граждани с постоянен адрес на територията на община Варна. При извънредни обстоятелства се приемат бездомни хора и без такъв постоянен адрес, но само за 7 календарни дни. 
Приемането в Приюта се извършва всеки работен ден, в рамките на законоустановеното работно време – от 09:00 до 17:00 часа. Капацитетът е 100 лица, като е налице възможност и за надвишаването му при влошени метеорологични условия през зимния сезон. В такива случаи може да се приемат лица и извън регламентираното време, но за срок от три /3/ работни дни. За граждани без документ за самоличност, доведени по спешност от служебни лица на МВР, МБАЛ, социални работници и неправителствени организации се прави служебна справка с органите на МВР и се попълва „ПРИЕМЕН ПРОТОКОЛ”.

За настаняване в Приюта задължително се представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на Община Варна;
2. Документ за самоличност – ако е наличен;
3. Здравноосигурителна книжка - ако е налична;
4. Здравен Картон – ако е наличен;
5. ЕР на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК - ако е налично;
6. Декларация за доходи и имуществено състояние;
7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
8. При необходимост Управителят има право да изисква и други документи.

Настанените лица трябва да могат сами да се обслужват в ежедневните си нужди и да са способни осъзнато да носят отговорност за действията си. В Приюта се спазва ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД. Осигурена е храна по един път на ден в работните дни. Отоплението е от локалната парна инсталация на СУПЦ, което осигурява топла вода през отоплителния период на зимния сезон. 
Приютът е алтернативна форма на грижи с комплекс от социални услуги, чието качество предоставя възможност за насърчаване реинтегрирането на бездомните граждани, както и настаняването им в други социални институции предоставящи не временни, а дългосрочни социални услуги. Със съдействието на медицинска сестра и социален работник настанените граждани могат да си изберат личен лекар и да се регистрират в Бюро по труда, ако не са го сторили досега. Получават съдействие за да си подготвят документи, необходими за явяване пред ТЕЛК, пенсиониране, издаване на лична карта и окомплектоване на друга документация свързана с държавните и общински институции, както и в осъществяването на контакти с неправителствени организации. 
Достъпът на потребителите в Приюта е регулиран с пропускателен режим.
Външни лица не се допускат в сградата.

Адрес: гр. Варна, ж.к. „Победа”, ул. „Петко Стайнов” №7

Контакти:

 

Дежурен служител: 088 400 2753

 Управител: 088 239 1668

Кева Павлова - главен счетоводител                   
тел: 052/ 820 401
Златина Тодорова -  АТС
тел: 0884/ 00 27 55
Митко Терзов - социален работник                       
тел: 0882/ 27 79 33
Стефка Желева - социален работник
тел: 0882/ 28 00 52 

 
e-mail:
pvn_varna@abv.bg

Изтеглете Пълният комплект за кандидастване в програмата от
>> ТУК <<


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни