Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица

  Приютът за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица функционира от ноември 2013г. Официално е разкрит с решение 1126-11-1 от заседание на Общински съвет гр. Варна на 18.09.2013г. Намира се в ЖК „ПОБЕДА” , ул. „Петко Стайнов” №7, на територията на СУПЦ “Анастасия д-р Железкова” – крило “А” от Общежитието. Основна задача на Приюта е осигуряването на временен подслон – до три /3/ месеца за пълнолетни бездомни граждани с постоянен адрес на територията на община Варна. При извънредни обстоятелства се приемат бездомни хора и без такъв постоянен адрес, но само за 7 календарни дни.
Приемането в приюта се извършва всеки работен ден, в рамките на законоустановеното работно време – от 09:00 до 17:00 часа. Капацитета е за 100 човека. За граждани без документ за самоличност, доведени по спешност от служебни лица на МВР, МБАЛ, социални работници и неправителствени организации се прави служебна справка с органите на МВР и се попълва „ПРИЕМЕН ПРОТОКОЛ”.

   За настаняване в Приюта задължително се представят следните документи:
1. Молба до Кмета на Община Варна;
2. Документ за амоличност – ако е наличен;
3. Здравноосигурителна книжка - ако е налична;
4. Здравен Картон – ако е наличен;
5. ЕР на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК - ако е налично;
6. Декларация за доходи и имуществено състояние;
7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни;
8. При необходимост Управителят има право да изисква и други документи.

   Настанените лица трябва да могат сами да се обслужват в ежедневните си нужди и да са способни осъзнато да носят отговорност за действията си. В Приюта се спазва ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН РЕД. Домашен социален патронаж доставя храна по един път на ден в работните дни. Отоплението е от локалната парна инсталация на СУПЦ, което осигурява целодневно топла вода през отоплителния период на зимата.
   Приютът е алтернативна форма на грижи с комплекс от социални услуги, чието качество предоставя възможност за насърчаване реинтегрирането на бездомните граждани, както и настаняването им в други социални институции предоставящи не временни, а дългосрочни социални услуги. Със съдействието на медицинска сестра и социален работник настанените граждани могат да си изберат личен лекар и да се регистрират в БТ, ако не са го сторили досега. Получават съдействие за да си подготвят документи необходими за явяване пред ТЕЛК и пенсиониране, издаване на лична карта и окомплектоването на друга документация свързана с държавните и общински институции, както и осъществяването на контакти с неправителствени организации.
Потребителите в Приюта се допускат в сградата срещу пропуск.
Външни лица не се допускат в сградата.

Контакти:
Димитър Алатов- Управител                                    
тел: 0885/ 00 51 19
Славена Петева - главен счетоводител                   
тел: 0878/ 56 24 39
Златина Тодорова -  АТС
тел: 0884/ 00 27 55
Митко Терзов - социален работник                       
тел: 0882/ 27 79 33
Стефка Желева - социален работник
тел: 0882/ 28 00 52 
Константина Попова - медицинска сестра              
тел: 0884/ 00 27 54
Ралица Хрелкова - медицинска сестра
тел: 0882/ 39 16 68
 
e-mail: pvn_varna@abv.bg

Изтеглете Пълният комплект за кандидастване в програмата от >> ТУК <<

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни