Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна

                                                                                                                                   

 

Проект BG05M9OP001-2.029-0012 „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“, процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

 

Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.029-0012

Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г.

Бенефициент: Община Варна

 

Основна цел на проекта: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на бездомни лица и семейства.

 

Специфични цели:

·         Превенция и предотвратяване на причините, които пораждат бедност и социално изключване;

·         Осигуряване на достъпни и качествени услуги, пълноценна грижа и реализация за хората от рисковите групи;

·         Предоставяне на място за живеене, административно съдействие за включване в курсове за квалификация, преквалификация или за намиране на работа, както и подкрепа за социалната адаптация на потребителите;

·         Прилагане на съвременни подходи в работата с целевите групи за защита, консултиране и информиране;

 

Основни дейности по проекта:

·         Подбор и наемане на персонал, ангажиран за предоставяне на социалната услуга и подбор на потребители;

·         Провеждане на обучение (въвеждащо и надграждащо) и супервизия на персонала, пряко ангажиран с предоставяне на услугите;

  • Разкриване и функциониране на социалната услуга „Приют“;

 

Целеви групи на проекта:

·         Бездомни лица над 18 г.

·         Бездомни семейства с/без деца.

 

Очаквани резултати: Повишаване качеството на живот и социално включване на бездомни лица и семейства.

 

Обща стойност на проекта: 361 520, 69 лв.

        Финансиране от ЕСФ: 307 292, 58 лв.

          Национално финансиране: 54 228, 11  лв.

 

Срок на изпълнение: до 30.09.2023 г.

 

Статус: в процес на изпълнение

 
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни