Ресурсен център за хора в неравностойно положение Надежда за всеки

    Социалната услуга се предоставя на лица, застрашени или жертви на домашно насилие, насилие на работното място, лица и семейства, чиито деца са станали жертва на агресия и насилие на улицата, хора застрашени или жертва на трафик с цел различни видове експлоатация. Предоставят се услуги за превенция на насилието и трафика на хора.
    Ресурсен център за хора в неравностойно положение предоставя комплекс от социални услуги включващ кризисна интервенция, психологически консултации и подкрепа, социално посредничество и застъпничество, придружаване до институции, съдействие за намиране на работа, промяна на постоянен адрес, избор /промяна на личен лекар, съдействие за подобряване контакта и комуникацията с близки /членове на семейството, които са ресурс за подкрепа и др., здравни и правни консултации, индивидуална и групова работа по превенция на насилието, трафика на хора. Дават се насоки за предотвратяване на риска от повторен инцидент, предоставя се емоционална подкрепа и разбиране в среда на сигурност и доверие. Всички потребители се информират за служби, програми и институции, при необходимост ползвателите на услугата се придружават до служби, институции, организации и специалисти.
     Капацитет - 30 лица. До 20% от капацитета на центъра може да бъде зает от извършители на домашно насилие, насочени по съответния ред.

     Ред за включване в социалната услуга: В Ресурсен център за хора в неравностойно положение се подава писмено заявление от лицето до управителя на центъра, към което се прилагат комплект документи. Въз основа на Доклад – предложение от социалния работник на РЦХНП, Кметът на Община Варна издава заповед за ползване на социалната услуга.

Адрес: гр. Варна, ул. "Сава" №2 ДКЦ 5

Лицa за контакт:
Иванка Атанасова – Управител 
   
тел: 0885/ 30 00 15  
e-mail: rc_fvladislavovo@abv.bg

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни