Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община ВарнаФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 г. 

операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,

Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица

ПРОЕКТ №BG05FMOP001-5.001-0214 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ в община Варна“


Административен договор за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-5.001-0214-C02 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ в община Варна“ от 15.02.2021 год.

Програма: Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите
се лица в България. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на
пандемията от COVID-19“  

Партньорска организация: Община Варна

Основна цел на проекта: Намаляване на броя на живеещите в бедност лица на територията на община Варна, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19, чрез осигуряване на храна и подкрепа.

 Специфични цели:

1. Осигуряване на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза произтичаща от разпространяването на COVID-19 са в затруднение да си осигурят сами прехраната си;

2. Осъществяване на допълнителни мерки на местно ниво за преодоляване на последиците от кризата фокус върху най-нуждаещите се;

 Основни дейности по проекта:

1.     Определяне на целевите групи;

2.     Приготвяне на топъл обяд;

3.     Предоставяне на топъл обяд;

4.     Реализиране на съпътстващи мерки.

Целеви групи на проекта: В рамките на проекта се предвижда осигуряване на топъл обяд на 300 лица на територията на община Варна, включително многочленни семейства, нуждаещи се от социална закрила в най-висока степен:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;
  • Лица поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  • Лица обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 Очаквани резултати: Проекта на Община Варна  цели намаляване на броя на живеещите в бедност лица на територията на община Варна, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19, чрез осигуряване на храна и подкрепа посредством:

· Сключен договор за предоставяне на топъл обяд с 300 лица, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19, са в затруднение да си осигурят  сами прехраната;

· Приготвен топъл обяд в работните дни на месеца за 300 лица;

· Предоставен топъл обяд в работните дни на месеца за 300 лица, включително многочленни семейства с деца;

· Предоставени съпътстващи мерки за потребители с установени нужди, в резултат на което ще се подобри качеството на живот,
чрез ползване на социални, здравни и образователни дейности и услуги.

Обща стойност на проекта: 181 831.76 лв. с включен ДДС.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата от COVID-19 чрез механизма REACT_EU.

Срок на изпълнение: до 30.06.2022 г.

 Статус: в процес на изпълнение
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни