Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания от аутистичния спектър

„Център за социална рехабилитация и интеграция“ е форма на почасова подкрепа на деца с увреждания, свързана с извършване на рехабилитация, на социални и психологически консултации, съдействие за образователна и професионална ориентация и реализация, възстановяване и усвояване на умения за водене на самостоятелен начин на живот. Услугата ЦСРИ за деца с увреждания от аутистичния спектър, с капацитет 20 места, местна дейност, се реализира от Сдружение „Да съхраним жената“ и е с целева група деца от 3 до 18 годишна възраст, както и техните семейства.

Цел:

Създаване на възможности за пълноценен начин на живот, подпомагане на социалната интеграция на децата с увреждания чрез използване на индивидуалния им потенциал.

Видове дейности:

Входяща експертна оценка – оценка на потребностите на детето, с представена медицинска история от личен лекар, с цел установяване на състоянието на детето и неговата принадлежност към целевата група. Осъществява се чрез мултидисциплинарен екип, в който са включени детски психиатър, детски невролог, психолог, логопед и социален експерт. Изготвяне на входяща оценка на потребностите  на детето.

Социална рехабилитация: информиране, социална работа и специализирано социално консултиране със социален работник, чиято цел е създаване на умения за самостоятелен живот, развиване на уменията за създаване на социални контакти, насърчаване на изявите на детето.

Когнитивна рехабилитация:

Индивидуална работа със специален педагог, с цел усвояване на навици, умения свързани с обучението и воденето на самостоятелен живот, развиване на памет, внимание, въображение, мислене и др.

Групови обучения в социални и практически умения, запознаване с традиции, обичаи, групово отбелязване на празници чрез характерни дейности.

 

Консултации с психиатър – включително психодинамично проследяване, според индивидуалните потребности на детето, със съгласието и участието на родител.

Консултации с невролог – включително неврологично проследяване, според индивидуалните потребности на детето, със съгласието и участието на родител.

Дейности за развитие и специализирани консултации:

Индивидуална работа на психолог с детето – предоставяне на психологическа подкрепа, съобразно индивидуалните потребности на всяко едно дете.

Групова работа с психолог – формиране на различни групи с оглед на възраст, интереси, потребности и възможности, с цел формиране на умения за общуване с връстници, изграждане на стратегии и развиване на умения за спазване на граници и правила, връзка между отделните възрастови групи.

Психологично консултиране на родители – индивидуално и групово консултиране от психолог, супервизии с цел усвояване на специфични умения и способности, чрез които родителите да подпомагат ефективно и пълноценно социализацията и интеграцията на децата.

Социални консултации на родители – относно възможността да получат допълнителна подкрепа и социална закрила, в случай на необходимост от други институции, в съответствие с потребностите на детето.

Логопедична почасова подкрепа:

Индивидуална работа с логопед, с цел преодоляване на езикови дефицити на детето.

Лопопедично консултиране на родители за методиката и работата в домашна среда.

Терапевтична дейност:

Индивидуална арт терапия

Групова арт терапия – при сформиране на групи до 3 деца, според талантите, интересите и желанията на децата.

Културотерапия

Специализирана библиотека за деца у родители

 

Необходими документи за включване в социалната услуга:

1.Заявление от родителя(настойник) до Управителя на ЦСРИДУ

2. Документ за самоличност на родителя(настойника)– за справка

3. Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК или насочване от институция(ако има такова)

4. Социална оценка от предходна интервенция (ако има такава)

5. Допълнителна информация за индивидуалните особености и нужди на детето, диагнози, епикризи, експертизи, оценки от детско или учебно заведение, удостоверяващи социалния и здравен статус на детето, документи от личен лекар.

При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи от ръководството на ЦСРИДУ.

 

Адрес: гр. Варна, ул. „Кавала“ №1А
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни