Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна

Административен договор за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.040-0060-C03 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“ от 09.05.2019 год.

 

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2“ .

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта: Подобряване качеството на живот и превенция на социалната изолация на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства.

 

Постигнати цели:

Проекта на Община Варна подобри качеството на живот и намали социалната изолация на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства посредством:

·                     Изграден капацитет за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на територията на община Варна и разширена мрежа от достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда, в синхрон с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за периода 2018 -2021 год.;

·                     Положени грижи в домашни условия;

·                     Предоставени почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги;

·                     Консултирани потребителите и техните близки по медико-социални проблеми;

·                     Поддържани добри взаимоотношения с общопрактикуващите лекари и обмен на информация за състоянието на потребителите. Резултат от реализацията на дейности, не на последно място е превенция на хоспитализацията или намален болничния престой, както и намален броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции;

·                     Подобрено качеството на живот и възможности за социално включване на възрастните хора, на лицата с увреждания и на техните семейства, чрез приложени адекватни мерки за подкрепа в домашна среда;

·                     Ресурсно обезпечен и изграден институционален и кадрови капацитет за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги за възрастни и лица с увреждания на територията на община Варна;

·                     Подобрено и поддържано здравното състояние на ползвателите на услугата, чрез комплексни грижи в дома;

·                     Предоставена психологическа подкрепа и консултиране;

·                     Превенция на институционализацията и съкратен болничния престой, чрез формирана позитивна и подкрепяща социална среда.

 

Основни дейности извършени по проекта:

 

1.     Избран външен доставчик за предоставяне на почасова мобилна интегрирана здравно-социална услуга "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на територията на Община Варна;

2.     Предоставена услуга Патронажна грижа в продължение на 12 календарни месеца;

3.     Закупени два броя моторни превозни средства;

4.     Закупени два броя компютърни конфигурации.

 

 

Постигнати резултати по целеви групи: 
 

За включване в проекта бяха подбрани 501 потребители – самотно живеещи възрастни хора над 65 години и лица с ограничения или невъзможност за самообслужване, от тях 282, или 56%, са лица с различни по тежест увреждания и лица с ТЕЛК. От потребителите на услугите 366 са жени и 135 мъже.

По възраст потребителите се разпределят, както следва:

Възраст

18-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Бр. потребители

1

3

10

16

69

193

186

23

Обхванати за обслужване бяха потребители както от град Варна, така и от всички населени места, прилежащи към общината - с. Тополи, с. Казашко, с. Константиново, с. Звездица и с. Каменар, за които предоставянето на интегрирани здравно-социални грижи бе от голяма необходимост. Разпределението по населени места бе както следва:

Населено място

гр.Варна

с.Звездица

с.Казашко

с.Каменар

с.Константиново

с.Тополи

Бр. потребители

 422

19

15

5

21

19

 

При подбора на потребителите са спазени хоризонталните политики на регламентите на Европейския съюз за недопускане на дискриминация по пол, възраст, раса и религия.

 

 

Обща стойност на проекта: 1 110 572.16 с включен ДДС, от които:

·         944 175,92 лв. - финансиране от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд;

·         166 396.24 лв. - национално съфинансиране.

 

Срок на изпълнение: 36 месеца

 

Статус: Приключил

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни