Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост Св. Йоан Златоуст

  Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост е държавно делегирана дейност. Услугата се предоставя от  ДЦДМУИ  “Св. Йоан Златоуст” - второстепенен разпоредител към Община Варна. Центърът е първия в страната, създаден през 1992г.
 
  Описание - Комплексна социална услуга в общността с капацитет 40 места за подкрепа на деца и младежи с ментални увреждания. Създава условия за общуване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационни потребности.
 Цел – С помощта на мултидисциплинарен екип да се подпомага социалното включване и превенция на настаняване в специализирана институция.Задоволяване на общи и специфични нужди на потребителите; достигане на максимална степен на независим живот и социално включване

  Многобройни са изявите и участия в различни формати в общността. Дневният център е многократен носител на призови награди при всички свои изяви, включително и в Националния конкурс за хора с увреждания, провеждащ се всяка година в гр.Шумен.

  Ред за включване : Ползването на социалната услуга от потребители на възраст от 5-18 години се извършва с направление за ползване на социална услуга издадено от Отдел „Закрила на детето” към ДСП - Варна, а от 18 – 29г. със заповед от Дирекция “Социално подпомагане” - Варна. Ползващите социална услуга до 18 г. не заплащат такса. Младежите от 18г. до 29г. заплащат такса в размер на 30% от личния си доход.

  Адрес : гр.Варна, ул. “Евлоги Георгиев” №25.

  Контакти:
  Марияна Христова - Директор на ДЦДМУИ „Св. Йоан Златоуст”
  тел.: 052 820 623
  Галя Събева - социален работник
  тел: 0885/ 690413
  Миглена Минчева - психолог
  тел: 0885/ 690413
  Иванка Иванова - гл. счетоводител
  тел: 052/ 820 652

  e-mail: dddmui@abv.bgМеню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни