Център за социална рехабилитация и интеграция за лица, жертви на насилие и трафик

   ЦСРИ за лица, жертви на насилие и трафик е социална услуга в общността, с капацитет 20 места, която съдържа дейности и услуги за удовлетворяване на потребностите от защита, възстановяване и социална интеграция. Социалната услуга включва комплекс от дейности, насочени към защита, овладяване на последствията от претърпяното насилие, редуциране на негативните последствия и провокиране на личностни ресурси, с оглед социалната реинтеграцията на пострадалото лице. Предоставяните услуги в ЦСРИ могат да бъдат с краткосрочна и дългосрочна продължителност.
  Лица, пострадали от насилие или трафик на хора могат да ползват и да участват в една или повече от изброените дейности: психологическо консултиране, телефонно кризисно консултиране, психосоциална работа с разширено семейство, юридическо консултиране, превантивно-обучителна програма «Насилие и трафик на хора», социална работа, проследяване развитието на случая.
   В ЦСРИ за лица, жертви на насилие и трафик се предоставят услуги на лица, които са:
 Пострадали от една или повече форми на насилие (физическо, психическо, сексуално, икономическо, принудително ограничаване на личната свобода, неглижиране) и/или трафик на хора.
  В ситуация на непосредствен или потенциален риск от различните форми на насилие и трафик на хора.
     Основните принципи на социалната услуга са следните:
 • Безусловна подкрепа на пострадалите деца;
 •  Конфиденциалност на информацията;
 •  Зачитане на най-добрия интерес на пострадалото лице;
 •  Уважаване мнението, уникалността и личното достойнство на клиентите;
 • Спазване на основни човешки права, зачитане на достойнството и личността на детето, недопускане на дискриминация;
 • Необвинително отношение;
 •  Мултидисциплинарен подход и междуинституционално сътрудничество;
 Основната цел на социалната услуга е ориентирана към е разрешаване проблемите на лицата, жертви на насилие и трафик, свързани с тяхната защита, реинтеграция и подобряване качеството на живот.

      В процеса на робата по случаи се залагат следните конкретни цели:
 • Осигуряване защита на пострадалите лица от насилие/трафик на хора;
 • Възстановяване от травмата от насилие/трафик;
 • Осигуряване на психологическа, социална и правна подкрепа през целия период на възстановяване на пострадалите лица;
 • Превенция на рецидиви на насилие и ретрафик;
Адрес: гр.Варна, ул. «Синчец» №21

Контакти:
Анна Николова – управител
тел: 052 609 677
e-mail: sos@mail.bg

 Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни