Проект Приеми ме 2015

Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01 се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Община Варна е доставчик на социалната услуга „Приемна грижа“ на основание споразумение за партньорство  BG03-ПC01-16 от 11.12.2015 г. между Агенция за социално подпомагане и община Варна.
„Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство”.
          Основната цел на проект „Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и разшири обхватът на услугата „приемна грижа", както и да затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца изпаднали в социален риск и изолация в семейна среда. Проектът съдържа иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа" за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци.
         Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.
След проведен конкурс  през месец ноември 2016 г. в област Варна  е   назначен  областен екип  по приемна грижа от социални работници с доказан опит в работата с приемни семейства или в социални услуги за деца. Чрез  тях Община Варна информира обществеността, извършва  набиране, подбор, оценка и обучение на кандидатите за приемни семейства. В рамките на проекта се осъществява активна работа  и със семействата на роднини и близки на децата.
Утвърдени приемни семейства по проекта с местоживеене в община Варна, вписани в Регистъра към 31.05.2017 г. са 60, от тях 59 са професионални и едно доброволно. В община Аврен те са - 4, в община Аксаково – 40, в община Белослав -2, в община Вълчи дол - 11, в община Девня – 13, в община Долни чифлик – 4, в община Дългопол – 1 и в община Провадия - 16 професионални приемни семейства.
Към  31.05.2017 г. на територията на област Варна пребиваващите деца са 147 в 150 професионални приемни семейства за отглеждане. Към 30.06.2017 г. 111 приемни семейства отглеждат по едно дете, осемнадесет приемни семейства обгрижват по две деца и едно семейство – три деца от община Провадия.
          Към 30.06.2017 г. децата, пребивавали в професионални приемни семейства на областно ниво са 153, като от тях 12 са с увреждания. От тях 58 са на възраст от 0 до 3 години, 29 деца са във възрастовата граница от 3 до 6 години и 58 деца от 6 до 14 години и 8 деца са във възрастовата граница от 14 до 18 години.
Към  30.06.2017 г. на територията на Община Варна  настанените деца са 63 в 59 професионални приемни семейства за отглеждане. Седем приемни семейства обгрижват по две деца.
Към 30.06.2017 г. на територията на Община Варна  63 са децата,настанени в 59 професионални приемни семейства. От тях 26 са на възраст от 0 до 3 години, 13  деца са във възрастовата граница от 3 до 6 години и 21 деца от 6 до 14 години и 3 деца са във възрастовата граница от 14 до 18 години. Едно дете беше изведено от приемно семейство, поради допуснато осиновяване.
  Тринадесет деца от областта бяха изведени от приемните семейства, поради допуснато осиновяване за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Адрес: гр.Варна ул. "Петко Стайнов" №7

Контакти:
Снежана Борисова - Началник областен екип " Приемна грижа"
тел: 0899/ 30 55 56
Валентин Пранджев: Администратор на проекта
тел: 052/ 820 196 
Мирослава Иванова - Счетоводител на проекта
тел: 052/ 820 123
e-mail: priemi.me2015_varna@abv.bg
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни