Проект Приеми ме 2015

  Община Варна реализира Проект "Приеми ме 2015" на основание на споразумение за партньорство с Агенцията за Социално подпомагане от 11.12.2015 г. Проектът се реализира на територията на девет общини от област Варна. 
  Основната цел на проект „Приеми ме 2015" е да се усъвършенства и разшири обхватът на услугата „приемна грижа", както и да затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца изпаднали в социален риск и изолация в семейна среда. 
  Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг.
  След проведен конкурс  през месец ноември 2016 г. в област Варна  е   назначен  областен екип  по приемна грижа от социални работници с доказан опит в работата с приемни семейства или в социални услуги за деца. Чрез  тях Община Варна информира обществеността, извършва  набиране, подбор, оценка и обучение на кандидатите за приемни семейства. В рамките на проекта се осъществява активна работа  и със семействата на роднини и близки на децата.

                                                                               Информация към  30.09.2018г.

 

 

Област Варна

Професионални приемни семейства

Приемни деца

   0 до 3 години

От 3 до 6 години

От 6 до 14 години

От 14 до 18 години

общо

здрави

увреждане

общо

здрави

увреждане

общо

здрави

увреждане

общо

здрави

увреждане

АВРЕН

6

5

3

3

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

АКСАКОВО

42

42

22

22

0

4

4

0

15

14

1

1

1

0

БЕЛОСЛАВ

3

1

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

ВАРНА

57

53

25

22

3

10

5

5

16

12

4

2

2

0

ВЪЛЧИ ДОЛ

11

13

7

7

0

3

3

0

3

3

0

0

0

0

ДЕВНЯ

14

15

1

1

0

3

3

0

11

10

1

0

0

0

ДОЛНИ ЧИФЛИК

3

4

6

0

0

0

0

0

3

2

1

1

0

1

ДЪЛГОПОЛ

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ПРОВАДИЯ

17

19

2

2

0

6

6

0

7

7

0

4

4

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общо

155

153

61

58

3

27

22

5

57

50

7

8

7

1

 

Общо 153 деца – от тях 137 здрави деца и 16 деца с увреждане;
Само в община Варна – общо 53 деца , от тях 41 здрави и 12 с увреждане
От м.08.2017г. до м.09.2018г. са осиновени 41 деца – от тях 32 в България и 9 в чужбина
- Децата, настанени в приемни семейства са в системата за осиновяване. Идеята е да не се връщат в институция. Някои от децата се връщат в биологичните си семейства, след като биологичните родители  са  били подкрепени.
- Децата навършили 18г. се насочват и настаняват в защитени жилища, където са под грижите на специалисти. Има случаи в които  приемното дете, навършило пълнолетие остава в приемното семейство, което е полагало грижи за него, но вече като част от  семейството и за неопределено време.

Приемната грижа включва дейности по набиране, оценяване и утвърждаване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.
- Лицето, което желае да стане приемен родител подава заявление за полагане на приемна грижа /по образец до доставчика на социалната услуга – Община Варна/. Заявлението се адресира до Кмета на Община Варна. Документите се подават в деловодството на общината.
- Когато кандидата е от друго населено място на територията на област Варна, лицето подава заявление до Кмета на съответната община по местоживеене . Необходимо условие е, общината да бъде партньор по проект "Приеми ме 2015"
- Да са пълнолетни лица в добро здраве и с достатъчно време и желание да се грижат за едно или повече деца.
- Да притежават минимум образователен ценз – средно образование.
- Да не са осъждани с влязла в сила присъда или срещу тях да е образувано наказателно производство, което не е завършило.
- Да не са поставени под запрещение.
- Да не са с ограничени или отнети родителски права.
- Да могат да осигурят подходящи материални условия за  отглеждането и възпитанието на дете.
- Да могат да осигурят на детето лично пространство в жилището си.
- Да не страдат от СПИН и болести по чл.61, ал.1 и чл.146, ал.1 от Закона за здравето.
- Да бъдат готови да си партнират със социалния работник от ОЕПГ, ОЗД и други институции, както в процеса на оценяване, така и след настаняването на детето.
- Не е необходимо да имат професия свързана с грижите за децата.
- След подаване на заявлението и набора от документи, съгласно нормативната уредба започва процес на оценяване на кандидатите.
- Оценяването е за период от 4 месеца, през който те задължително преминават през базово обучение, което приключва с доклад и становище от обучителя. Професионалните приемни семейства получават допълнителна  /специализирана / квалификация за отглеждане и възпитание на деца.Адрес: гр. Варна ул. "Петко Стайнов" №7

Контакти:
Снежана Борисова - Началник областен екип "Приемна грижа 2015"
тел: 0889/ 30 55 56
Валентин Пранджев: Администратор на проекта
тел: 052/ 820 544  
Мирослава Иванова - Счетоводител на проекта
тел: 052/ 820 123
e-mail:
priemi.me2015_varna@abv.bg

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни