Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с интелектуални затруднения Чайка

  ЦСРИ "Чайка” предлага почасови услуги за пълнолетни лица с интелектуални затруднения,  държавно-делегирана дейност с капацитет 30 лица.
  Дейностите в Центъра се развиват,  чрез предлагане на алтернативни форми на обучение – индивидуално, според потребностите и възможностите на клиентите и чрез групова работа въз основа на оценка на индивидуалните умения като се работи в тясна връзка със  семействата на потребителите на социалната услуга.

Услугите, които  се предоставят на клиентите и техните семейства включват:
 • Обучение на младежи с умствени увреждания за придобиване на самостоятелност и относителна независимост в житейска среда;
 • Трудово-терапевтична дейност ;
 • Обучение в мобилност;
 • Логопедична програма за подобряване на комуникативните им умения
 • Подобряване на психомоторното и емоционално развитие;
 • Спортно-оздравителни и рехабилитационни дейности;
 • Психологична подкрепа и консултиране /индивидуална, групова и фамилна/    
 • Компютърно обучение на лица с умствени затруднения /по индивидуална програма/
 • Организация на свободното време ;
 • Социално включване в живота на общността;
 • Арт- терапевтични техники за усъвършенстване на фината моторика, концентрация и устойчивост на вниманието;
 • Информиране, консултиране и посредничество на родители, които имат дете с интелектуален дефицит и възрастни лица с умствени увреждания
 • Обучение на родители в умения за грижи и развиване на потенциала на деца с умствени увреждания / включване в обучение на активни родителски групи в рамките на проекти на организацията/;
 • Обучение на специалисти в умения за работа с лица с умствени увреждания /Съгласно План за обучение на персонала/;
 • Дейностите в центъра се реализират на основата на програмния подход, който позволява планиране с акцент към личността. Разработването на Програми за въздействие е добра практика, която позволява разнообразяване на дейностите и надграждане на наученото през предходните периоди.
   Ред за включване в социалната услуга: Подава се молба в Дирекция “Социално подпомагане”  заедно с комплект от необходимите документи за прием. Директорът на Дирекция "Социално подпомагане" издава заповед за ползване на социалната услуга.

Адрес: гр. Варна, ж.к Чайка, бл. 67, вх Б

Контакти:

Мария Чанкова – Директор на СУ
Тел :052 783 165; 0897 833 468
Пламена Койчева - ръководител екип, психолог   
тел: 0879/83 34 69
Росица Иванова; Марияна Мерева - социален работник   
тел: 0879 34 84 45
Александра Чолакова - арт терапевт    
тел: 052 71 13 17
Теодора Колева - психолог     
тел: 052 71 10 42
Надя Димова - счетоводител   
тел: 052 78 31 63
Жулиета Накова - Логопед       
тел: 052 71 10 42
Божана Донева - медицинска сестра

тел/ факс: 052 71 13 17,             

e-mail: csrichajka@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/csrichajka/
 Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни