Стартира реализирането на дейности в изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0080 „Укрепване на общинския капацитет в Община Варна“

 Съгласно сключен между Община Варна и Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0080-С01 на 02.01.2024 г. стартира реализирането на дейности в изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-0080 „Укрепване на общинския капацитет в Община Варна“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни възможности“, финансиран по Програма “Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. Общата стойност на проекта е в размер на 1 107 316,00 лв., 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на проекта е осигуряване на подкрепа на общинската администрация в процеса на реформирането на системата на социалните услуги и улесняване прехода към новите механизми на местно ниво. За нейното постигане са заложени за изпълнение следните дейности:

  • Наемане и обучение на персонала, необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по Закона за хората с увреждания, Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги в частта, свързана с насочването от общината за ползване на социални услуги.
  • Обучене на 120 ръководители и служители от социални и здравно-социални услуги, които са ангажирани с изпълнение на задълженията на Община Варна.
  • Създаване на фронт-офис на адрес: гр. Варна, ул. „Г. С. Раковски“ № 62, етаж 1.
  • Обособяване на работни места в петте районни администрации на община Варна и в сградата на Община Варна за информиране, консултиране и насочване за ползване на социални услуги.
  • Подкрепа при анализиране и планиране на потребностите от социални услуги на територията на община Варна.
  • Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето на личната помощ, социалните и интегрираните здравно-социални услуги, както и информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Гражданите, желаещи да получат допълнителна информация за видовите социални услуги и възможностите за тяхното ползване, могат да бъдат консултирани в следните административни звена:

 

1.Фронт офис на адрес: гр. Варна, ул. „Г.С.Раковски“ № 62, етаж 1, те,:052 820 900, 052 820 908; 0884 640 111.

2. Сградата на Община Варна, гр. Варна, бл.: „Осми Приморски полк“ № 43, Гише № 14, тел.: 052 820 929 и 0882 731 472.

3. Сградата на Район „Приморски“, гр.Варна, бул. „Генерал Колев“ № 92, тел. : 0885 929 002;

4. Сградата на Район „Одесос“, гр.Варна, ул. „Стефан Караджа“ № 30, тел.: 0882 277 937;

5.Сградата на Район „Аспарухово“, гр.Варна, ул. „Народни будители“ №2, тел.: 0889 911 786;

6. Сградата на Район „Младост“, гр.Варна, ж.к. „Трошево“ №10, тел.: 0884 550 211;

7. Сградата на Район „Владислав Варненчик“, гр.Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, блок 302, вх.17, тел.: 0885 805 582.


 

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни