Какво е необходимо за да станете приемно семействоДа имате достатъчно пространство в дома си и време да общувате с детето;
•    Да сте клинично здрав;
•    Да не сте осъждан;
•    Да не сте лишаван от родителски права;
•    Да нямате проблем с алкохол, наркотици и др.

Кандидатите за приемни семейства трябва да отговарят на определени критерии, за да бъдат одобрени и утвърдени. След подаване на заявление и набор от документи към съответния доставчик на услугата стартира проучване и оценка на кандидатите. Част от процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство е тяхното обучение – базово за доброволните и допълнително специализирано обучение за професионалните. При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка за: Възможността на семейството да осигури материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително и лично пространство за детето в жилището – базови потребности от храна, грижи за здравето и образованието на детето, условия за емоционалното му развитие; Личните качества на кандидатите за предоставяне на приемна грижа по отглеждане и възпитание на дете; Мотивацията на кандидатите да предоставят приемна грижа за дете – да не противоречи на интересите на детето; Кандидатите трябва да са подкрепени в решението си от семейството си, които не се противопоставят на настаняването на дете в семейството. Приемната грижа може да бъде ДОБРОВОЛНА – семейството преминава базово обучение, не получава възнаграждение, получава месечна издръжка за детето и ПРОФЕСИОНАЛНА. При професионалната приемна грижа, семейството преминава базово и допълнително обучение, получава възнаграждение и месечна издръжка за детето.

Приемната грижа е партньорство и сътрудничество между приeмни родители и социални работници. Приемните родители дават шанс на децата да растат щастливо и спокойно и променят съдбите им. Да си приемен родител е предизвикателство и отговорност, носи не само удовлетворение, но среща и много трудности. Ако поемете по този път, Вие няма да сте сами. Ние сме с Вас. Приемната грижа е спасение за дете в нужда.
Приемните родители приемат децата в техните най-трудни моменти и с любовта си им помагат да пораснат като пълноценни личности. Приемната грижа дава възможност на децата да израснат в семейна среда и да получат шанс да развият своите възможности.

Какво представлява приемната грижа?

Приемната грижа е временно поверяване на дете /със или без съгласието на родителите му/ за отглеждане и възпитание в семейство, което не е неговото родно семейство. Тя е мярка за закрила, която позволява на децата, лишени от родителска грижа, да бъдат отглеждани в семейна среда и да получат възможност за личностно развитие.

Кои деца се нуждаят от приемна грижа?

Приемната грижа е предназначена за деца, за които родното семейство не е в състояние да осигури адекватни грижи: родителите са починали, неизвестни, с отнети или ограничени родителски права или се намират в трайна невъзможност да го отглеждат родителите трайно не полагат грижи за детето, детето е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.

Приемно семейство

Приемното семейство са двама съпрузи или отделно лице, при което се настанява дете за отглеждане и възпитание въз основа на договор. Приемното семейство се подбира, оценява и обучава, преди да бъде настанено дете в него. Това се прави, за да има увереност, че това са отговорни хора с подходящите за отглеждане и възпитание на дете качества. Приемното семейство може да бъде доброволно или професионално. Начинът на оценяването и одобряването им е един и същ. Единствената разлика между тях е, че професионалното семейство получава заплащане за труда, който полага, а доброволното – не. Всички приемни семейства получават месечна издръжка за нуждите на детето.

Какви грижи осигурява приемното семейство?

Приемните родители приемат детето като част от своето семейство и се грижат за него в собствения си дом. Те са длъжни да му осигурят сигурна и безопасна среда, храна, грижи за здравето и образованието, задоволяване на емоционалните потребности, развитие на уменията за самостоятелен живот и възможности за поддържане на контакт с родното семейство. Приемните родители работят в тясно сътрудничество с представителите на системата за закрила на детето, с екипа по приемна грижа, както и с родителите и близките на детето.

Приемната грижа като социална услуга

Работата по приемна грижа се извършва от държавата чрез отдели "Закрила на детето" към дирекции "Социално подпомагане" и доставчици на социални услуги, в това число – общините. Услугата включва: провеждане на информационни кампании за набиране на кандидат приемни родители, оценка и обучение на кандидатите, напасване /избор на подходящо семейство за детето/, наблюдение и подкрепа на приемното семейство.
Решението за одобряването на приемното семейство се взема от Комисия по приемна грижа на областно ниво на базата на социален доклад от оценяването, след което директорът на Регионална дирекция "Социално подпомагане" издава Заповед за вписване на кандидатстващото семейство в Регистъра на одобрените приемни семейства. Изборът на подходящо приемно семейство за определено дете, което се нуждае от приемна грижа, се прави съвместно от Екипа по приемна грижа и от Дирекция "Социално подпомагане", като се имат предвид преди всичко потребностите на детето. С приемното семейство се сключва Договор за настаняване на детето, в който са описани задълженията на приемното семейство по отношение грижите и възпитанието на детето. След настаняването на детето се осъществява наблюдение на приемното семейство от Дирекция "Социално подпомагане", за да се гарантира отговорното изпълнение на задълженията на приемните родители за грижата и възпитанието на поверените им деца. Приемното семейство получава подкрепа в грижата за децата. Това включва както финансовата подкрепа, която получава за посрещане на нуждите на децата, така и възможността да получава допълнително обучение, консултиране и супервизия. Приемното семейство има задълженията да сътрудничи на социалните работници от ОЗД и на екипите по приемна грижа, като им осигурява достъп до детето и дома си и споделя с тях информация във връзка с развитието на детето, както и да участва активно в различни форми за професионално развитие /продължаващо обучение, супервизия, групи за взаимопомощ и др./.

Социалната услуга "Приемна грижа" дава възможност на много деца в риск или отглеждани извън семейството си да се отглеждат в сигурна среда, близка до семейната. Приемната грижа цели да осигури временна грижа за деца в риск, като целта е децата да бъдат отглеждани в условията на сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда. Приемният родител не е носител на родителски права по отношение на настаненото в семейството му дете, но има задължението да му осигури добри грижи, спокойна среда, внимание, които да благоприятстват за неговото правилно развитие и личностно формиране. В периода на настаняването, приемното семейство и детето получават съдействие и подкрепа от страна на социалните работници от отдел "Закрила на детето" и от
доставчици на социални услуги. Приемната грижа означава да полагаш грижи в своя дом за дете, което не може да бъде с родното си семейство. Много често родителите са изправени пред сериозни трудности да се грижат за децата си като безработица, бедност, тежко заболяване, криза в семейните отношения. В такъв момент за детето е по-добре да отиде в приемно семейство, докато проблемът на неговото родно семейство бъде разрешен.
Възрастта на децата, които могат да бъдат настанени в приемно семейство е от 0 до 18 години.

Видове настаняване: Спешно – В случаите, когато дете трябва да бъде изведено по спешност от семейството му. Краткосрочно – Да се грижиш за дете докато трудностите в семейството на детето бъдат решени и то може да се върне отново при родителите си или да бъде осиновено. Краткосрочно настаняване се предприема за срок до 1 година с цел подкрепа на родното семейство и връщане на детето в него. Дългосрочно – Дългосрочно настаняване се предприема за срок над една година за деца, чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права, с ограничени права или чиито родители трайно не полагат грижи за тях или са в трайна невъзможност да се грижат за тях и не е възможно връщане в родното семейство. Заместващата приемна грижа е за определен срок и може да се предоставя само от утвърдено приемно семейство. Независимо от целта на настаняването на дете в приемно семейство, то трябва да се разглежда като временна мярка за закрила на детето.

Всяко професионално приемно семейство получава месечно възнаграждение по граждански договор, както следва:

Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се изчислява по следния начин:
•    за отглеждане на едно дете – 150 % от минималната работна заплата, т.е – 1399,50лв.;
•    за отглеждане на две деца – 160 % от минималната работна заплата, т.е – 1492,80лв.;
•    за отглеждане на повече деца – 170 % от минималната работна заплата, т.е – 1586,10лв.

Въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта се определя месечна издръжка спрямо линията на бедност за съответната година, по следния начин:
•    За дете от 0 до 3 г. – 1,1 от линията на бедност*, т.е – 578,60лв. ;
•    За дете от 3 до 14 г. – линията на бедност за съответната година*, т.е – 526,00лв;
•    За дете от 14 до 18 г., а ако учи до 20 г. – 1,1 от линията на бедност*, т.е – 526,00лв.

За деца с увреждания, /с ЕР на ТЕЛК , над 50%/ се изплаща добавка в размер 30 на сто от линията на бедност за съответната година – 157,80 лв.

Освен тези средства, получават и допълнително средства по Закона за семейни помощи за деца в зависимост от степента и вида на увреждането, както и месечни помощи за отглеждане на дете до 1 година в размер на 200.00лева и месечни помощи за отглеждане на дете до 18/20 години, ако учи.

* Линията на бедността от 01.01.2024г. е в размер на 526.00лв.

Може да получите допълнителна информация относно Приемната грижа, както и да обсъдите интересуващите Ви въпроси.

Адреси за връзка:

1.    Екип по Приемна грижа – гр. Варна,
Лице за контакт: Снежана Борисова – Началник екип, тел.: 0889/30 55 56

2.    Дирекция "Социално подпомагане" – Варна – 052/602771
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни