Проект Общностен център за деца и семейства – Варна

Услугата се финансира и реализира по проект "Общностен център за деца и семейства – Варна“  -  ОП "Развитие на човешките ресурси, по процедура BG05SFPR002-2.003 "Бъдеще за децата"  и има за цел превенция на рисковете от изоставяне, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, повишаване благосъстоянието на децата и социално включване на рисковите групи от населението чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца от 0-7 години и техните семейства от община Варна.
Настоящият проект  надгражда постигнатите резултати по проект "Общностен център за деца и семейства -Варна", изпълнен в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Услугите по проекта са насочени към деца от 0 до 7-годишна възраст и техните семейства, в това число предоставянето на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда и в оборудвани кабинети в "Общностен център за деца и семейства", с цел осигуряване на комплексни грижи и закрила на децата, подкрепа на семействата и осигуряване на достъп до различен вид услуги.
Услугите за ранно детско развитие целят формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието и предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години. В рамките на проекта  се изпълняват редица дейности, свързани със здравна профилактика и превенция на болестите при децата, информираност за здравното обслужване на децата и семействата от маргинализираните общности, улесняване достъпа до здравни грижи, реализиране на програми за превенция на ранните бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система. Екип от 16 специалисти и помощен персонал  предоставят услугите по проекта, в които ще бъдат включени 350 деца и техните семейства от община Варна.
Дейностите по проекта са следните:
1.    Предоставяне на подкрепа за повишаване на здравна профилактика и информираност за здравното обслужване, програми за повишаване на здравната култура и превенция на болестите при децата от най-уязвимите маргинализирани общности.
 В рамките на дейността се предвижда изпълнението на редица дейности, свързани със здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на децата и семействата от уязвимите общности, улесняване достъпа до здравни грижи, информираност относно имунизационния календар на децата. Капацитета  на услугата е 150 деца и техните семейства.

2.    Предоставяне на услуги за ранно детско развитие за деца от 0 до 7 години, патронажна грижа за деца от 0 до 3 години.
В рамките на тази дейност ще се предоставят услуги, насочени към деца от 0 до 7 години и техните семейства, в това число: Услуги за ранно детско развитие – формиране и развитие на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието и патронажна грижа за деца от 0 до 3 години . Тази услуга е с капацитет 200 деца и семейства.


Адрес: гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 103 А

Контакти:
Г-жа Даниела Биячева  -  Ръководител на проект „Общностен център за деца и семейства – Варна“

тел: 0885 266 788

Лиляна Василева - Ръководител на Общностен център за деца и семейства – Варна  052
820 413

Телефони за информация :
052 820 414
052 820 412

 e-mail:ocds-varna@abv.bg

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни