Започва набиране на потребители за Центъра за подкрепа на лица с увреждания

 Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВЯВА ПОДБОР 
за набиране на потребители за ползване на услуги в „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания”

 Основната цел на проекта е да се осигури качествена грижа за 90 лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и да бъде апробиран иновативен модел на услуги.
В Центъра за подкрепа на лица с увреждания в община Варна ще се предоставят интегрирани социални и здравни услуги, изцяло фокусирани върху индивидуалните потребности на лицата с увреждания и подкрепа на техните семейства, в това число:

· Дневна грижа в Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания за 30 лица с увреждания.

· Почасови услуги в Центъра и мобилни услуги в домовете на потребителите за 60 лица с увреждания.

· Заместваща грижа с капацитет 4 места.

·  Подкрепа на роднините и близките в грижата за зависими членове на семейството и същевременно възстановяване на трудовата им заетост.

I.         Потребители (ползватели на услугите).

1.1. Целеви групи по проекта:

·         Лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства;

·         Лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, ползващи резидентни услуги и техните семейства.

1.2. Допустими кандидати:

Пълнолетни лица с трайни увреждания, с настоящ адрес в община Варна, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, притежаващи валидно удостоверение от ТЕЛК/НЕЛК и техните семейства. Лицата не следва да ползват едновременно сходни социални услуги.

II. Условия за кандидатстване:

1.    Заявление за ползване на услугите по образец се подава до Кмета на Община Варна в Информационен център на община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43, в срок до 17,30 ч. на 28.10.2020 г. (включително), всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа.

     За контакти телефон: 052/820 816.

2.    Документи за кандидатстване: (комплект Документи за подбор може да изтеглите от ТУК)

1. Заявление от кандидата по образец, който се получава от Информационния център в сградата на Община Варна или от сайта на Община Варна.

2.  Документ за самоличност на лицето (за справка).

3.  Документ за самоличност на настойника/ попечителя (за справка).

4.  Анкетна карта (по образец).

5. Документи, доказващи допустимостта на целевата група - медицински документи, удостоверяващи уврежданията на лицето – ЕР на ТЕЛК /НЕЛК (копие).

6.  Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние (по образец).

7.  Медицинска характеристика за психично здраве на кандидат-потребителя от лекар–психиатър (по образец).

8.   Копие от ЛАК, с данни за личния лекар на кандидата – ако има такъв.

9.  Декларация за семейно състояние и доходи (по образец).

10 Декларация за избягване на двойно финансиране (по образец).

11 Удостоверение от органа по настойничество и попечителство  (ако лицето е поставено под запрещение) - копие.

12 Индивидуална оценка от подкрепа, издадена от дирекция „Социално подпомагане“ (при наличие) – копие.

3.  Заявленията се входират в Деловодната система на Община Варна и се предават от Ръководителя на проекта на Ръководителя на Центъра с протокол.

4.    Приемане на документи от кандидат-потребители за услугите ще се извършва в определения в Обявлението срок.  

III. Процедура за извършване на оценка на потребностите от социални услуги:

Оценката на потребностите се изготвя от мултидисциплинарен екип, включващ социален работник, психолог и медицинска сестра, съобразно утвърдена Процедура за подбор на потребители и разработен Формуляр за оценка. 
Основана е на разбирането, че социалните услуги следват персоналните потребности и личния избор на потребителите. Видът на социални услуги, техния обхват и времетраене се определят от Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Варна, в съответствие със специфичните потребности, личния избор на потребителите, въз основа на извършената индивидуална оценка на потребностите от социални услуги и съобразно ефективното разпределение на персонала.
Методи, които се използват за изготвяне на  индивидуалната оценка на потребностите, са: социална анкета с активното участие на лицето и/или роднини и близки на лицето, проучване на документи и становища на специалисти, анализ на домашната/семейната среда, наблюдения и други методи по преценка на екипа.
Мултицисциплинарният екип ще остойностява данните по определени показатели. По всеки показател, в зависимост от обстоятелствата, се получава определен брой точки, които ще бъдат сумирани за всеки един кандидат. При равен брой точки ще се взема предвид поредността на заявленията за включване и ползване на социалната услуга.

IV. Определяне на потребители на услугите в Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания.
       Мултидисциплинарният екип изготвя и предоставя на Комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Варна, следните документи:

1.    Списък на кандидат-потребителите, подредени в низходящ ред, съобразно получените количествени резултати от извършените оценки.

2.    Предложение за ползване на подходящи услуги за всеки един кандидат-потребител.

При достигане на необходимия брой за попълване капацитета на услугата, кандидат-потребителите, останали извън Списъка на одобрените, попадат в Списък с резерви.

На одобрените кандидати ще бъде предложено да сключат договор за предоставяне на социални услуги.

V. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците:

Списъкът с резултатите ще бъде изложен на видно място в сградите на Община Варна и Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания на адрес: гр. Варна, кв. „Аспарухово“, ж.к. „Дружба“, блок 11. 

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни