Продължава реализирането на проект „Грижа в дома в община Варна“

   Проект №BG05SFPR002-2.001-0075 „Грижа в дома в община Варна“, процедура №BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, определена за операция от стратегическо значение, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 е на обща стойност 3 318 591,12 лв., 100% БФП. Срокът на изпълнение на проекта е от 03.01.2023 г. до 03.01.2024 г.
   В рамките на проекта се предоставят интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и на лица с увреждания. Капацитетът на услугата е предварително определен индикативен брой потребители – 633 лица.
   Целта на проекта е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на лицата с увреждания и възрастните хора чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
   От стартирането на дейностите по проекта през месец януари 2023 г. екип от специалисти и помощен персонал с обща численост 111 лица осигурява интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа в домашна среда. Към края на месец юни 2023 г. са обхванати 613 потребители на почасови мобилни интегрирани здравни грижи и социални услуги на територията на община Варна. Грижата в домашна среда е комплекс от услуги, които включват: посещение от медицинска сестра, консултант „здравословно хранене“, психолог, рехабилитатор, домашен помощник и сътрудник „социална работа“, като на всеки потребител се предоставят почасово услуги, съобразно предварителна индивидуална оценка на потребностите, изготвена от мултидисциплинарен екип от специалисти.
    Кандидатите за потребители могат да заявят желание да бъдат сключени в проект „Грижа в дома в община Варна“ по настоящ адрес, като е необходимо да попълнят Заявление-декларация (по образец), както и да представят документ за самоличност (за справка) и копие на медицински документи (при наличие на такива). Желание за ползване на грижа в дома може да бъде заявено и на следните телефонни номера: 0884920867; 0884999050. 
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни