Проект „Патронажна грижа + в община Варна“ продължава да осигурява подкрепа на нуждаещи се лица

        Проект №BG05M9OP001-6.002-0181 „Патронажна грижа + в община Варна“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ е на обща стойност 2 156 183,54 лв., 100% БФП. Срокът на изпълнение на проекта е от 01.10.2021 г. до 01.01.2023 г. Целевите групи, обхванати по проекта са: 495 лица – потребители на патронажна грижа; 1 089 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности; 434 лица, заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.
        Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. За реализацията на проекта се осъществят два типа дейности, разпределени в две направления, които посрещат нуждите на лицата от целевите групи.
         По първото направление - Предоставянето на услугите по патронажна грижа на територията на община Варна, от месец януари 2022 г. екип от специалисти и помощен персонал с обща численост 44 бройки осигурява интегрирани здравно-социални услуги за лица с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица поставени под карантина. Към края на месец юни са обхванати 348 потребители на почасови мобилни интегрирани здравни грижи и социални услуги на територията на община Варна. Патронажната грижа е комплекс от услуги, които включват посещение от медицинска сестра, психолог, рехабилитатор, домашен помощник и сътрудник „Социална работа“, като всеки потребител ползва услуги до 2 часа дневно, съобразно предварителна индивидуална оценка на потребностите, изготвена от мултидисциплинарен екип, и сключен договор за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги.
             Кандидатите за потребители могат да заявят желание да бъдат включени в проект „Патронажна грижа + в община Варна“ по настоящ адрес, като е необходимо да попълнят Заявление-декларация (по образец, който може да бъде изтеглен от тук), Декларация за информирано съгласие (по образец, който може да бъде изтеглен от тук), Декларация за семейно положение (по образец, който може да бъде изтеглен от тук)както и да представят документ за самоличност (за справка) и копие на медицински документи (при наличие на такива). Желание за ползване на патронажна грижа може да бъде заявено и на следните телефонни номера: 0884920867; 0884999050. 

Във второто направление се реализират мерки, насочени към опазване на здравето на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, както и на персонала, ангажиран с тяхното предоставяне. От стартирането на проекта е назначен допълнителен помощен персонал на пълен работен ден – 46 бройки за осигуряване на безопасна среда за функциониране на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка. Към края на месец юни са подкрепени 399 лица, назначени в социалните услуги, включително допълнителния персонал по проекта, както и 918 потребители, чрез осигуряване на лични предпазни средства, осигуряване на хигиенни и почистващи материали за дезинфекция на сградния фонд, тестване на персонала и на потребителите за COVID-19. В рамките на проекта е закупена допълнителна компютърна техника – 9 броя компютърни конфигурации и 65 броя преносими компютри, която осигурява възможности за предоставянето на социалните услуги дистанционно. По-активното използване на информационните и комуникационните технологии разширява възможностите за кризисна интервенция и споделянето на опит и добри практики между специалисти в социалната сфера.

 

За информация: Община Варна, бул. „Осми приморски полк” 43, тел. +35952/ 820 537 www.varna.bg

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни