Обявление за подбор на потребители по Проект "Топъл обяд"

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

ПО ПРОЕКТ № BG05SFPR003-1.001 -0220 „3.1 - Топъл обяд на територията на община Варна“


От 01.02.2023 г. Община Варна набира потребители по проект "„3.1 - Топъл обяд на територията на община Варна“,  по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс на Европейския съюз. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

Дейностите по приготвяне и предоставяне на топъл обяд, (вкл. супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт) са предназначени за 300 лица, включително многочленни семейства с деца, с настоящ адрес на територията на община Варна.

1.  Допустими целевите групи по проекта са:

· лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

· лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 Г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

· лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

· лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

·  скитащи и бездомни лица;

· лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

2. Документи за кандидатстване:

1. Заявление-декларация /по образец/;

2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец)

3. Документ за самоличност на лицето или настойника/попечителя (за справка).

 Заявление за получаване на топъл обяд от проекта се подава до Кмета на Община Варна в Информационен център на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43, гише 14, в работните дни от 09.00ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч.

Всяко подадено заявление подлежи на проверка от Дирекция „Социално подпомагане“ –Варна за принадлежност към допустимите целеви групи.

Телефони за допълнителна информация: 052/820 305; 052/820 306 и 052/820 506.

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни