Обявление за подбор на потребители за социална услуга "Приют", разкрита в изпълнение на Проект

 Обявление за подбор на потребители

Община Варна, в качеството си на бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.029-0012 „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна“ по процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

ОБЯВЯВА ПОДБОР

на потребители желаещи да ползват социалната услуга „Приют“, разкрита в изпълнение на горецитирания проект.

„Приют“ е форма на социална услуга, предоставяна за срок не повече от 6 месеца в рамките на календарната година за определена част от денонощието (от 17:00 ч. на текущия ден до 10:00 ч. на следващия ден) на бездомни лица и семейства, при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и социално консултиране.

С всеки потребител на социалната услуга се работи индивидуално, като личният интерес на лицето е от първостепенно значение. Услугите, които потребителите получават са:

1.Задоволяване на неотложни базови потребности, като подслон, храна, хигиена, социално консултиране и други услуги.

2.Оказване на индивидуална подкрепа за трайно включване в общността - връщане при близки, настаняване в подходяща социална услуга, включване в заетост.

3.Оказване на съдействие за подаване на документи за издаване на лична карта, ЕР на ТЕЛК и други.

Приоритетно с потребителите се работи в подкрепа и насърчаване на социалното им включване и интегриране в обществото.

В социалната услуга „Приют“ не се настаняват лица:

1. нуждаещи се от медицински грижи и/или лекарско наблюдение;

2. видимо не могат да се самообслужват в ежедневните си нужди.

Адрес на социалната услуга: гр. Варна, ул. „Петко Стайнов“ №7

Телефони за контакт: 052/820 898;  0884/588 850

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни