Община Варна осигурява подкрепа на нуждаещи се лица в изпълнение на проект "Патронажна грижа + в община Варна"

           Община Варна и МТСП чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ сключиха Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0181 за реализиране на проект „Патронажна грижа + в община Варна“ по приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск. Общата стойност на проекта е 2 156 183,54 лв., 100% безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е осигуряване на допълнителна подкрепа за ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 в община Варна.

Дейностите по проекта  се реализират в две направления:

Първото направление - Предоставяне на патронажна грижа на територията на община Варна: стартира през месец януари 2022 година и ще приключи през месец декември 2022 г. Екип от специалисти и помощен персонал, с обща численост 44 бройки, ще осигурява социално-здравни услуги за 495 лица от целевите групи – хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица поставени под карантина.

В зависимост от потребностите си всяко лице може да ползва различни услуги: извършване на медицински манипулации – измерване на кръвно налягане, поставяне на инжекции, обработка на рани, поставяне и смяна на превръзки, по предписание на лекуващ лекар, както и различни рехабилитационни услуги. При необходимост е възможна и работа с психолог.

Други услуги са почистване на дома, закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост, заплащане на комунално - битови сметки, както и извършване на дребни административни услуги.

Гражданите, които желаят да получат услуги от медицинска сестра, рехабилитатор, домашен помощник, психолог или от сътрудник „Социална работа“ за закупуване на лекарства и продукти от първа необходимост, могат да се обръщат за съдействие към диспечерите по Проекта на телефони: 0884 920 867, 0884 941 680, като услугите се предоставят ежедневно, през работните дни от седмицата. 

Във второто направление се реализират мерки, насочени към опазване здравето на 1 089 потребители на социални услуги, както и на персонала, ангажиран с тяхното предоставяне, с общ брой 388 служители. Назначен е допълнителен помощен персонал – 46 лица за осигуряване на безопасна среда за функциониране на социалните услуги в контекста на епидемична обстановка.

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни