Община Варна стартира предоставянето на дейности за граждани в изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3“

         От днес, 22.06.2020 г. Община Варна стартира предоставянето на дейности за граждани в изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.101-0196-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Варна – Компонент 3“, съгласно Допълнително споразумение №1 към АДБФП BG05M9OP001-2.040-0060-C01, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Целта на реализирането на проекта е ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Варна. 
Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 443 641,46 лв.
До края на срока за изпълнение на проекта 31.12.2020г. ще бъдат обслужени 898 лица.
Дейностите са насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица поставени под карантина от здравните власти и членовете на техните семейства, както и самотни родители на деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. Чрез дейностите по проекта в домашна среда се цели ограничаване на контакта между гражданите и подпомагане на лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. 

Нуждаещите се могат да получат подкрепа за закупуване със собствени средства и доставяне по домовете на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги със собствени средства.

Услугите ще бъдат предоставяни ежедневно, през работните дни от седмицата. Потребителите ще бъдат включвани в групата от бенефициенти като лично заявили се, по сигнал от граждани, по информация от районните администрации и кметства, от БЧК, от доставчиците на социални услуги, от дирекция „Социално подпомагане“ и от други институции.

Диспечери ще приемат и обработват постъпващите заявки, които след това ще бъдат предавани на сътрудници „Социална работа“ за изпълнение.

Телефоните за връзка с диспечери са:

За район „Младост“ – тел. 088 63 00 740

За район „Приморски“ и Кметство „Каменар“ - тел. 088 63 00 833

За район „Одесос“ - тел. 088 63 00 679

За район „Владислав Варненчик“, Кметство „Тополи“ и Кметство „Казашко“ -

тел. 088 63 00 865

За район „Аспарухово“, Кметство „Константиново“ и Кметство „Звездица“ -

тел. 088 63 00 904

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2021, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни