Начална пресконференция по проект BG05SFPR002-2.001-0075 „Грижа в дома в община Варна“

  ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Уважаеми дами и господа, каним Ви на начална пресконференция по проект BG05SFPR002-2.001-0075 „Грижа в дома в община Варна“, съгласно Административен договор BG05SFPR002-2.001-0075-C01, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, определена за операция от стратегическо значение, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

Обща стойност на проекта: 3 318 591,12 лв., 100% БФП

Срок на изпълнение: 03.01.2023 г. – 03.01.2024 г.

 Основна цел на проекта е подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги и разширяване на възможностите за социално включване на лицата с увреждания и възрастните хора чрез предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации. Услугите по проекта водят до модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на групите в неравностойно положение, както и подобряване на достъпността, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи.

Целевите групи, обхванати по проекта са възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални слуги.

Капацитетът на услугата е по предварително определен индикативен брой потребители – 633 лица.

Пресконференцията ще се проведе на 31 януари 2023 г. (вторник) от 10:00 часа в Зала „Варна“ на Община Варна.
За информация: Община Варна, бул. „Осми приморски полк” 43, тел. +35952/820 537 www.varna.bg

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

www.eufunds.bg

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни