Набиране на потребители за Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки и множествени увреждания

 Обявление за подбор на потребители 

Община Варна, в качеството си на бенефициент по проект №  BG05M9OP001-2.008-0004 „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“, по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОБЯВАВА ПОДБОР 

на потребители, желаещи да ползват социални услуги в Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания.

I. Услугите се предоставят по настоящ адрес на кандидат – потребителите. Видът социални услуги, техния обхват и времетраене се определят в съответствие с персоналните потребности и личния избор на потребителите и въз основа на извършената индивидуална оценка на потребностите от социални услуги.

II.Услугите в Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания могат да се ползват от:

1. Кандидатите, които могат да ползват услугите  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевата група, съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания”. Лица с увреждания над 18 г. възраст с различни трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставя в социална изолация. Да притежават валидно експертно решение от ТЕЛК или НЕЛК. Решението на органа за медицинската експертиза следва да е валидно към момента на подаване на документите. В случай на изтичане на срока му, услугата се прекратява до представяне на ново решение от потребителя. Същата се възобновява, ако лицето продължава да отговаря на условията за ползване на услугата и има наличие на свободни места;

2. Кандидат – потребителите, които ще ползват услугите:

·         Дневна грижа с капацитет  30 лица с увреждания;

·         Почасови и или/мобилни услуги за 60 лица с увреждания;

·         Заместваща грижа с капацитет 4 места

не могат да бъдат обгрижвани по друга програма или схема, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Не се допуска двойно финансиране на социални услуги, предоставяни по национални или други програми.

III. Кандидатстване:

Заявление за ползване на услугите по образец се подава до Кмета на Община Варна в Информационен център на Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк" № 43, в срок до 17,30 ч. на 31.12.2021 г. /включително/ всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа. За контакти телефон: 052/820 816.

Комплект документи за ползване на дневна/заместваща грижа може да изтеглите от ТУК.
К
омплект документи за ползване на мобилна грижа може да изтеглите от ТУК.

·         Всеки кандидат за Дневна и Заместваща грижа прилага към Заявлението и документите, изброени по-долу.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявление от кандидата по образец, който се получава от Информационния център в сградата на Община Варна или от сайта на Община Варна.

Документ за самоличност на лицето (за справка).

Документ за самоличност на настойника/ попечителя (за справка);

Документи, доказващи допустимостта на целевата група - медицински документи, удостоверяващи уврежданията на лицето – ЕР на ТЕЛК /НЕЛК (копие).

Копие от ЛАК, с данни за личния лекар на кандидата – ако има такъв.

Анкетна карта (по образец)

Декларация за избягване на двойно финансиране (по образец).

Медицинско удостоверение на кандидат-потребителя от лекар–психиатър (по образец);

Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние (по образец);

Копие на удостоверението от органа по настойничество и попечителство  (ако лицето е поставено под запрещение);

Декларация за семейно състояние и доходи (по образец).

Индивидуална оценка от подкрепа, издадена от дирекция „Социално подпомагане“ (при наличие).

·         Всеки кандидат за почасови и или/мобилни услуги прилага към Заявлението и документите, изброени по-долу.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявление от кандидата по образец, който се получава от Информационния център в сградата на Община Варна или от сайта на Община Варна.

Документ за самоличност на лицето (за справка).

Документ за самоличност на настойника/ попечителя (за справка);

Документи, доказващи допустимостта на целевата група - медицински документи, удостоверяващи уврежданията на лицето – ЕР на ТЕЛК /НЕЛК (копие).

Копие от ЛАК, с данни за личния лекар на кандидата – ако има такъв.

Анкетна карта (по образец)

Декларация за избягване на двойно финансиране (по образец).

Копие на удостоверението от органа по настойничество и попечителство  (ако лицето е поставено под запрещение);

Декларация за семейно състояние и доходи (по образец).

Индивидуална оценка от подкрепа, издадена от дирекция „Социално подпомагане“ (при наличие).

 

IV. Процедура за извършване на оценка на потребностите от социални услуги:

Броят на желаещите и подалите заявление за достъп до услугата Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ може да надвишава броя на лицата, които ще бъдат обслужвани по одобрения проект за предоставяне на услугите.

Това налага да бъде извършен подбор на потребителите на услугите въз основа на индивидуална оценка на потребностите от социални услуги на всеки кандидат поотделно. Оценката на потребностите се извършва от мултицисплиналния екип в дома на кандидат – потребителите. В случай, че кандидат – потребителят не допусне в дома си експерта, за да направи оценка на потребностите му от социални услуги, то той не може да бъде потребител на социални услуги по настоящия проект. В случаите, когато кандидат-потребителя е променил настоящия си адрес и е извън община Варна, при смърт на лицето и при други случаи, които водят до невъзможност да получава социални услуги по проекта.

Оценката се извършва въз основа на данни за възрастта, здравословното и социално състояние на  кандидат – потребителит, обичайните ежедневни дейности, възможности за самообслужване, специфични потребности, степен на неотложност за включване в услугите и ефективно разпределение на персонала, възможните рискове и др.

Мултицисиплинарният екип ще изготвя мотивирано становище и препоръчван най-подходящ вид социална услуга за ползване.

V. Определяне на потребители на услугата „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“.

Мултидисциплинарният екип изготвя и предоставя на Комисията, назначена със Заповед на Кмета на Община Варна предложение за ползване на подходящи услуги – „Дневна грижа“, „Почасови услуги и/или мобилни услуги“ и „Заместваща грижа“ за всеки един кандидат-потребител.

На база количественият измерител и определената степен на зависимост към „Дневна грижа“ ще бъдат насочвани лица, попадащи в определението за „умерена“ и „тежка зависимост“, а към мобилните услуги – „много тежка“ и „тотална зависимост“.

При достигане на необходимия брой за попълване капацитета на услугата, кандидат-потребителите останали извън Списъка на одобрените попадат в „Списък с резерви“.

Като резултат от проведения подбор комисията изготвя следните на документи:

1.Списъци с потребители, с които да се сключи договор;

2.Списък с резерви. В този списък все включват тези кандидат-потребители, на които им е изготвена оценка, но които към момента не получават социална услуга;

 3. Списък на отпадналите потребители /ако е приложимо/.

Пакетът от услуги, получавани от всеки потребител, се определят от доставчика на социални услуги – Община Варна, въз основа на специфичните потребности на потребителя, установени в хода на социалната анкета, и от личния му/й избор и предпочитания. Община Варна определя вида на предоставяната услуга за всеки потребител в зависимост от направената оценка и възможността за най-пълното удовлетворяване на желанието му.

VI. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците:

Списъкът с резултатите се излага на видно място в сградите на Община Варна и Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания на адрес: гр. Варна, ж.к. „Дружба“ блок  № 11 вх. А. Социалният работник изготвя Доклад-предложение за включване в услугата и се издава направление от Кмета на Община Варна. Предоставянето на социални услуги на потребителите по проекта се осъществява въз основа на Договор между доставчика и потребителя.

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни