Обявление за подбор на потребители

Обявление за подбор на потребители

Ален Мак Мед ООД, съгласно сключен договор с  Община Варна - в качеството на бенефициент по Проект BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

ОБЯВАВА ПОДБОР

на потребители желаещи да ползват интегрирана здравно-социална услуга в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, находящ се  на адрес: гр. Варна, Район „Младост“, ул. „Петко Стайнов“ №7.

 I. Услугите се предоставят по настоящ адрес на кандидат – потребителите. Видът интегрираната здравно-социална услуга, нейният обхват и времетраене се определят в съответствие с персоналните потребности и личния избор на потребителите и въз основа на извършената индивидуална оценка на потребностите от социални услуги.

 II. Услугите в Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ могат да се ползват от:

·         Възрастни хора с различна форма на деменция над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и техните семейства.

·         Възрастни с различни форми на деменция, настанени в специализирани институции или други резидентни услуги и техните семейства. 

    За ползването на услугите ще е необходимо лицето да има поставена диагноза от ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК или епикриза, становище от личен лекар, становище от психиатър и др.

 Интегрирани здравно-социални услуги в Дневен център са:

¨ Дневна грижа в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“8 часа;
¨Дневна грижа в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“4 часа;

¨  Мобилна услуга в дома;

 Кандидат – потребителите, които ще ползват интегрираната здравно-социална услуга в „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ с капацитет  40 лица, не могат да бъдат включени в други услуги, програми или схеми, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Не се допуска двойно финансиране на социални услуги, предоставяни по национални или други програми.

 III. Кандидатстване:

Заявление за ползване на услугите по образец се подава до АЛЕН МАК МЕД ООД,  на адрес: гр. Варна, Район „Младост“, ул. „Петко Стайнов“ №7., всеки работен ден (понеделник – петък) от 8.30 до 17.30 часа.

       За контакти телефон: Анна Делева - 0876522722.

·         Всеки кандидат за Дневен център прилага към Заявлението и документите, изброени по-долу.

Заявление от кандидата по образец, който се получава от Информационния център в сградата на Община Варна или от сайта на Община Варна.

Документ за самоличност на лицето (за справка).

Документ за самоличност на настойника/ попечителя (за справка);

Документи, доказващи допустимостта на целевата група - медицински документи, удостоверяващи уврежданията на лицето – ЕР на ТЕЛК /НЕЛК/ЛКК, становище от личен лекар, становище от психиатър, др. (копие).

Копие от ЛАК, с данни за личния лекар на кандидата – ако има такъв.

Декларация за избягване на двойно финансиране (по образец).

Медицинско удостоверение на кандидат-потребителя от лекар–психиатър (по образец);

Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар за общо здравословно състояние (по образец);

Декларация за обработване на лични данни (по образец)

Копие на удостоверението от органа по настойничество и попечителство  (ако лицето е поставено под запрещение);

Декларация за семейно състояние (по образец).

Гореописаните документи могат да бъдат изтеглени от сайта на Ален Мак МЕД ООД  - https://alenmak.eu/ или получени на хартиен носител НА МЯСТО, В Дневния Център.

Важно: Всички документи, с изключение на Заявлението се подават в запечатан плик.

IV. Процедура за извършване на оценка на потребностите от социални услуги:

Броят на желаещите и подалите заявление за достъп до услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ може да надвишава броя на лицата, които ще бъдат обслужвани по одобрения проект за предоставяне на услугите.

Това налага да бъде извършен подбор на потребителите на услугите въз основа на индивидуална оценка на потребностите от предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга на всеки кандидат поотделно. Потребителите отговарящи на изискванията за ползване на услугата ще бъдат информирани и поканени за извършване на оценка на потребностите от мултидисциплинарен екип на място в дневния център. В случай, че кандидат – потребителят не се яви на място, за да се направи оценка на потребностите му от социални услуги, то той не може да бъде потребител на социални услуги по настоящия проект.

Оценката се извършва въз основа на данни за възрастта, здравословното и социално състояние на  кандидат – потребителите, обичайните ежедневни дейности, възможности за самообслужване, специфични потребности, степен на неотложност за включване в услугите и ефективно разпределение на персонала, възможните рискове и др.

Мултидисциплинарен екип ще изготвя мотивирано становище и ще препоръча ползването на  най-подходящ вид социална услуга. 

V. Одобрените кандидат-потребители ще бъдат поканени на място в Дневния център за подписване на договор за ползване на услуги.

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни