Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019

 Започна кампанията на Министерството на труда и социалната политика за набирането на проекти по "Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност". По кампанията ще се отпускат помощни средства за хора с ограничена мобилност по два основни компонента.

Компонент 1 
Достъпна жилищна среда
Възможност за получаване на безвъзмездна помощ за проектиране и изграждане на рампи, подемни платформи и асансьори за хора в инвалидна количка.


Компонент 2
Лична мобилност
 
Финансиране на преустройство и адаптиране на леки автомобили и придобиване на шофьорска книжка с цел подобряване на личната мобилност на хора с трайни увреждания.

 По първия компонент се отпускат между 10 000 и 100 000 лв., а по вторият до 8 000 лв. безвъзмездна помощ. Срокът за кандидатстване е 30 септември.

 ДОПЪЛНЕНИЕ: Финансиране за извършване на строително-монтажни работи (СМР)

По Компонент 1 на Програмата може да се финансира и проектно предложение за извършване на строително-монтажни работи в съществуващата жилищна сграда или прилежащите й външни пространства, но единствено в рамките на урегулирания поземлен имот, в който е разположена. Проектното предложение трябва да предвижда единствено монтажни дейности за изграждане/поставяне на съоръжения за преодоляване на различни нива на жилищните сгради. В това число попадат рампи, електрически платформи за инвалиди и асансьори, съответстващи на изискванията на наредба №4/2009 за Достъпна среда[1].
Кой може да кандидатства?
1. По Компонент 1, за изграждане на достъпна среда (покупка и инсталиране на рампи и електрически стълбищни платформи и асансьори) в жилищна сграда могат да кандидатстват:
- Всеки собственик на индивидуална жилищна сграда, който е лице с трайни увреждания и се придвижва с инвалидна количка или в чието семейство има член, който е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, придвижващо се с инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същата индивидуална жилищна сграда.
- Всяко юридическо лице - сдружение, учредено и вписано по Закона за управление на етажната собственост. Нужно е собственикът на жилище в жилищната сграда в режим на етажна собственост да е лице с трайни увреждания, придвижващо се с инвалидна количка, или в чието семейство има член, който е лице с трайно увреждане и се придвижва с инвалидна количка и/или дете с определени вид и степен на увреждане, използващо инвалидна количка, както и с постоянен адрес в същото жилище.
2. По Компонент 2, за отпускане на безвъзмездна помощ за приспособяване на лек автомобил и провеждане на шофьорски курсове, могат да кандидатстват:
Хора с трайни увреждания с доказан дефицит на долни и/или горни крайници, въз основа на медицинска експертиза. Необходим е и документ за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление, издадено от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) или от транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).
Хората с увреждания могат да кандидатстват в рамките на годината и по двата компонента, но поотделно – с две отделни заявления, при положение че отговарят на заложените изисквания.


 


 

Критерии за отпускане за одобряване на проектите за достъпна среда в жилищни сгради:
1. Брой лица с трайни увреждания, придвижващи се с инвалидни колички, които са с постоянен или настоящ адрес в жилищната сграда – оценява се с максимум 12 точки;
2. Пълнота на представените документи и коректно изготвена КСС - оценява се с максимум 9 точки;
3. Брой лица с трайни увреждания, които са със затруднения в придвижването и са с постоянен или настоящ адрес в жилищната сграда - оценява се с максимум 9 точки;
4. Обхват на проектантното предложение (рампа или подемна платформа, и/или асансьор) - оценява се с максимум 9 точки.

 Процедура по кандидатстване за изграждане на достъпна среда в жилищна сграда
Необходими документи по Компонент 1:

1. Заявление по образец Приложение - Заявление;

2. Писмо за подкрепа, издадено от ДСП - Дирекция „Социално подпомагане“, което е изготвено по образеца на Приложение – Писмо за подкрепа;

3. Копие от удостоверение за регистрация по чл. 46а, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

4. Копие от решение на общото събрание на собствениците за участие по Компонент 1 (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

5. Нотариално заверен образец от подписа на лицето, представляващо сдружението (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

6. Декларация (по образеца Приложение – Декларация ФЛ/ЮЛ) за липса на: двойно финансиране; публични задължения и задължения към МТСП; предвидени в проектното предложение дейности, свързани със социалната дейност на кандидата и/или придобиване на активи за бъдещо използване в стопанска дейност, или дейности, реализирани преди одобряване на проектното предложение от МТСП;

 

7. Заверено от заявителя копие от документ за собственост на индивидуална жилищна сграда (важи при кандидат физическо лице) или копия от документи за собственост на жилищата, в които постоянно живеят физически лица с увреждания (важи при кандидат юридическо лице – сдружение);

 

8. Попълнен и подписан образец на Приложение – КСС (количество – стойностна сметка, изготвена въз основа на одобрения инвестиционен проект);

 

9. Копие от издадено разрешение за строеж или разрешение за поставяне;

 

10. Одобрен инвестиционен проект към разрешението за строеж/поставяне с приложени към него (при необходимост) строителни детайли на специфични елементи;

 

11. Компакт-диск (CD) със снимки, доказващи липсата на достъпна среда в съществуващата жилищна сграда; попълнен образец на Приложение – КСС, одобрен инвестиционен проект (във формат PDF).

 

 

Необходими документи по Компонент 1 - ДОКУМЕНТИ

Необходими документи по Компонент 2 - ДОКУМЕНТИ

 АДРЕС ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

 Необходимите документи за кандидатстване с проектни предложения по Компонент 1 се подават на хартиен и електронен носител, на място (от понеделник до петък вкл. – 9:00 - 17:30 ч.), по куриер или по пощата на адрес:

1051 гр. София
ул. „Триадица” №2
Център за информация и услуги на МТСП (деловодство)

Всички образци на приложенията за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от страницата на МТСП.

Срок за подаване на документите

Срокът за подаване на документи е от 21 август до 30 септември. Документи, получени след 30.09.2019 г., няма да се приемат от МТСП.
 
Получените проектни предложения и по двата компонента се оценяват и одобряват, след което се сключват договори за финансирането с кандидатите, които сами ще трябва да си изберат фирми доставчици на решения за Осигуряване на достъпна среда – рампи и платформи за изкачване на стълби.  

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

 Потенциалните кандидати да знаят, че първо трябва да получат писмо за подкрепа и допустимост на кандидатстването по Компонент 1 от съответните дирекции „Социално подпомагане”, след което да пристъпят незабавно към събиране на документи за кандидатстване.

Кандидатствайте колкото се може по-рано, за да има време за изготвянето на проект и за предаването на всички необходими документи по кандидатстването. Това е от особена важност особено, когато се кандидатства за изграждане на асансьор, имайки предвид че проектантска дейност в конкретния случай отнема много време и има голям шанс да не се спази срока, даден от МТСП!

Нужен ли е проектант?

Задължителен е. Техническата възможност за поставяне на съоръжения за достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и външни пространства трябва да се прецени от проектант, притежаващ необходимата проектантска правоспособност. 

Заплащане на проектанта

Проектантът се наема от всеки потенциален кандидат и при установено от него наличие на техническа възможност, кандидатът му възлага (за своя сметка) изготвянето на съответния инвестиционен проект. 

Нужно ли е разрешение за строителство преди инсталация на инвалидни платформи?

Не, за инсталиране на платформите е нужно само РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ - няма нужда от строително разрешително.

Изисквания по Наредба №4

Изготвеният проект трябва да е в пълно съответствие с изискванията за достъпна среда, посочени в наредба №4/2009. Одобреният инвестиционен проект и издаденото решение за строеж или поставяне на съоръжения за достъпна среда на хора с увреждания са неразделна част от проектното предложение по Компонент 1.

Изплащане на средствата

След същинското изпълнение на дейностите, те ще бъдат проверени и отчетени, за да бъде извършено разплащането им през месец декември. Тоест всеки кандидат с одобрен проект и документация трябва да покрие сам разноските по изпълнението на проекта, след което ще получи от държавата пълно обезщетение за тях в края на годината.

На страницата на Министерството на труда и социалната политика (www.mlsp.government.bg) можете да намерите подробна информация за условията за кандидатстване и нужните документи.

 

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни