Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна

Административен договор за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.040-0060-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“ от 09.05.2019 год.

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 2“ .

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта:

Подобряване качеството на живот и превенция на социалната изолация на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства.

Специфични цели:

1. Подобряване на качеството на живот и на възможностите за социално включване на възрастните хора, на лицата с увреждания и на техните семейства чрез прилагане на адекватни мерки за подкрепа в домашна среда;

2. Ресурсно обезпечаване и изграждане на институционален и кадрови капацитет за предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги за възрастни и лица с увреждания на територията на община Варна;

3. Подобряване и поддържане на здравното състояние на ползвателите на услугата чрез комплексни грижи в дома;

4. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране;

5. Превенция на институционализацията и съкращаване на болничния престой чрез формиране на позитивна и подкрепяща социална среда.

Основни дейности по проекта:

1.     Избор на външен доставчик и предоставяне на почасовата мобилна интегрирана здравно-социална услуга "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания" на територията на Община Варна;

2.     Предоставяне на услугата Патронажна грижа в продължение на 12 календарни месеца;

3.     Закупуване на два броя моторни превозни средства;

4.     Закупуване на два броя компютърни конфигурации.

 
Целеви групи на проекта: В реализацията на проекта ще бъдат включени 495 самотно живеещи възрастни хора, над 65 години, с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и хора с различни по тежест увреждания, живеещи на територията на община Варна.

Очаквани резултати:
Проекта на Община Варна цели подобряване качеството на живот и намаляване на социалната изолация на възрастни хора над 65 години, с ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и на хора с увреждания и техните семейства посредством:

· Изграждане на капацитет за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на територията на община Варна и разширяване на мрежата от достъпни и качествени услуги в общността и в домашна среда, в синхрон с Националната стратегия за дългосрочна грижа и Планът за действие за периода 2018 -2021 год.;

·  Полагане на грижи в домашни условия;

·  Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги;

·  Консултиране на потребителите и техните близки по медико-социални проблеми;

· Поддържане на добри взаимоотношения с общопрактикуващите лекари и обмен на информация за състоянието на потребителите. Резултатът от реализацията на планираните дейности, не на последно място, ще бъде превенция на хоспитализацията или намаляване на болничния престой, както и намаляване на броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции.

Обща стойност на проекта: 1 110 795.20 с включен ДДС, от които:

·         944 175,92 лв. - финансиране от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд;

·         166 619.28 лв. - национално съфинансиране.

Срок на изпълнение: 24 месеца

Статус: в процес на изпълнение
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни