Център за обществена подкрепа По - добро бъдеще

       Център за обществена подкрепа „По-добро бъдеще“ се управлява от Фондация „Владиславово“ с капацитет 60 места. Предоставя комплекс от социални услуги с цел осигуряване на достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни действия сред децата и семействата, ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите по закрила на детето. Всички родители, които се нуждаят от консултация, помощ и подкрепа във връзка с отглеждането на своите деца могат да се възползват от услугите предлагани в ЦОП.
Услугите и дейностите се осъществяват от квалифицирани специалисти:
•    Социални работници;
•    Психолози
•    Медицинска сестра;
•    Трудотерапевт
В Център за обществена подкрепа „По-добро бъдеще“ се предоставят широк пакет от услуги и дейности:
•    Превенция на изоставянето;
•    Подготовка на деца и семейства за реинтеграция;
•    Наблюдение и подкрепа на деца и семейства след осъществена реинтеграция;
•    Превенция на насилието. Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;
•    Превенция на отпадане от образователната система. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства;
•    Превенция на отклоняващо се поведение;
•    Психологическо консултиране на деца и родители. Социално-педагогическо, психологическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
•    Семейно консултиране и подкрепа;
•    Оценка на родителски капацитет;
•    Приемна грижа – набиране, оценяване и обучение на кандидати за приемни родители;
•    Наблюдение на деца, настанени в приемни семейства;
•    Наблюдение на деца, настанени в семейства на роднини и близки;
•    Информационна програма за родители при раздяла, в процедура на развод или след развод.
•    Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедура на развод или след развод;
•    Неделно училище за родители;
•    Групова работа за деца и родители;
•    Група за взаимопомощ.

В Център за обществена подкрепа „По-добро бъдеще“ можете да получите помощ и подкрепа в следните случаи:
•    Срещате трудности при отглеждането и възпитанието на детето си;
•    Детето Ви има затруднение в общуването и адаптацията;
•    Вие сте самотен родител;
•    Нещо в поведението на Вашето дете Ви притеснява или тревожи;
•    Детето Ви среща затруднения в училище;
•    Нуждаете се от подкрепа за справяне с конфликти в семейството;
•    Търсите варианти за подобряване на общуването и взаимоотношенията в семейството;
•    Бихте искали да повишите родителския си капацитет и умения;
•    Нуждаете се от информация за посредничество пред институции;
•    Вие или Вашето дете сте жертва на насилие;
•    Вие сте кандидат за приемен родител;
•    Семейството Ви е в процес на раздяла и/или развод;

Ред за включване в социалната услуга: Родителите на децата в риск подават заявление с приложени комплект от документи в дирекция „Социално подпомагане”. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” издава направление за ползване на социалната услуга.

Социалната услуга се предоставя безплатно.

Адрес:
гр. Варна, жк ”Владислав Варненчик”, ул. ”Гургулят” № 7

Лице за контакти:
Виолета Харизанова – управител
тел:
052/ 521 028; 0887/ 787 288
e-mail:
cop_vladislavovo@abv.bg
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни