Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства

Административен договор за директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.002-0012-С01 „Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна” от 17.01.2019 год.

Програма: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 год., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”.

Бенефициент: Община Варна

Основна цел на проекта:

Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и подпомагане на социалното включване на хора с различни форми на деменция чрез разработване и развитие на социалните услуги в общността: „Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства“ и „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“.

Специфични цели:
1. Реализиране на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Варна 2014 – 2020 (ИПГВР) в Зоната за въздействие с преобладаващ социален характер, по отношение на стратегическа цел 4: „Преодоляване на вътрешноградския диспаритет в социално-икономическото развитие и общественото обслужване“, Приоритет 2 „Подобряване на достъпа до качествено обществено и административно обслужване“, Мярка 2.2. „Подобряване и изграждане на социална инфраструктура“;

2. Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с деменция, чрез осигуряване на адекватна архитектурна, здравна и социална среда за предоставяне на подкрепа в общността;

3. Ресурсно обезпечаване и изграждане на институционален и кадрови капацитет за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на територията на община Варна ;

4. Превенция на институционализацията на хора с деменция, чрез формиране на позитивна и подкрепяща процеса, обществена нагласа;

5. Подкрепа на близките на лицата с деменция с цел предотвратяване на тяхното отпадане от пазара на труда.

 

Основни дейности по проекта:
1.     Преработка на инвестиционен проект „Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция с капацитет 15 места“ по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ с цел изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ с капацитет 15 места и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми на деменция".

2.     Изпълнение на СМР за обект: "Център за грижа за лица с различни форми на деменция", находящ се в ж.к. „Владислав Варненчик“, до бул „Константин и Фружин“ 42.

3.     Изпълнение на инженеринг за обект "Ремонт на сграда за "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" на адрес: гр. Варна, ул. Петко Стайнов“ № 7.

4.     Извършване на консултантски услуги за оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект "Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и ремонт на сграда за "Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" на територията на община Варна".

 

Целеви групи на проекта:
1. Лица с различни форми на деменция, изведени от специализирани институции за стари хора и възрастни хора с увреждания;

2. Лица с различни форми на деменция, за които е налице риск от институционална грижа.

3. Екипът от специалисти, които ще реализират услугите: социални работници, психолози, логопеди, рехабилитатори, арт- и трудотерапевти, лекари, медицински сестри, санитари и шофьори.

4. Близки и роднини, полагащи грижи за лица с различни форми на деменции.

 

Очаквани резултати:
1. Изграждане на социална инфраструктура,  предлагаща удобства и съвременни възможности за реализиране на услугите  „Дневен център за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства“, с капацитет 40 потребители  и  „Център за грижа за лица с различна форма на деменция“, с капацитет 15 потребители.

2. Подобряване качеството на живот на хората с деменция, чрез осигуряване на интегриран подход при предоставянето на услуги и мерки за подкрепа в общността и подпомагането на техните роднини в полагането на грижи.

3. Превенция на институционализирането и на излишната хоспитализация, както и осигуряване на последващи хоспитализацията мерки.

 

Обща стойност на проекта: 1 365 210,56 лв. с включен ДДС, от които:

Финансиране от ЕС – Европейски фонд за регионално развитие (ЕФР) - 941 303,74 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта;

Национално финансиране – 166 112,42 лв., съставляващи 15% от общата стойност на допустимите разходи;

Собствен принос на Община Варна - 257 794,40 лв.

 

Срок на изпълнение: 24 месеца

Статус: в процес на изпълнение
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни