Център за социална рехабилитация и интеграция за деца Карин дом

Социалната услугата „център за социална рехабилитация и интеграция” за деца със специални потребности се предоставя от Фондация Карин дом. От 04 септември 2008г. функционира като делегирана от държавата дейност с капацитет 50 места.

Предоставените дейности са екипна оценка на нуждите на всяко дете, индивидуални и домашни програми; индивидуална и групова работа с деца с поведенчески, сензорни проблеми и с нарушения от Аутистичния спектър по методите TEACCH, ABA и др.; индивидуални и групови сесии за алтернативна комуникация (система с картинки и символи) за деца с комуникативни проблеми; групи за обучение по система Монтесори; индивидуална рехабилитация, групи за гимнастика и плувна терапия; занимания за опазване на природата – отличие като “Еко-училище”; подготовка за интегриране в детски градини и училища; програма за социална интеграция; домашни посещения; психологически и социални консултации за родители;родителски групи за взаимопомощ и подкрепа.

Ред за включване в социалната услуга: Заявление с приложен комплект от документи се подават в Дирекция „Социално подпомагане”. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” издава направление за ползване на социалната услуга.

Адрес на социалната услуга: Варна 9010, местност „Свети Никола”, п.к. 104

За контакти:
Мариана Николова – изпълнителен директор
тел./факс 052 302 516; Моб: 0878 870 327
www.karindom.org
mnikolova@karindom.org


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни