Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с психични разстройства Равен шанс

  Социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица с психични разстройства" се предоставя от Фондация "Равен шанс - Варна" от 2014 г. Капацитетът й е 25 места. Потребителите са лица с психични разстройства, навършили 18 годишна възраст, в период на стабилизация, след стационарно или амбулаторно лечение. Социалната услуга се предоставя безплатно.
  Целта на ЦСРИ за възрастни с психични разстройства е да създаде подходяща среда за потребителите, в която да компенсират и/или елиминират функционалните дефицити, междуличностните и свързаните с обкръжението бариери, създадени от увреждането, както и да възстановят способността си за независим живот, което ще намали риска от социално изключване, ще увеличи възможностите им за социално включване и развиване на техния потенциал, което ще подобри качеството им на живот.

Конкретните цели са:
 • Създаване на подкрепяща среда за лицата с психични разстройства и техните семейства;
 • Развиване на жизнения потенциал, възвръщане на загубените в хода на болестта умения и придобиване на нови такива на лицата с психични разстройства и възможности за социалната им интеграция.
 • Подкрепа на процеса на деинституционализация на възрастни с психични разстройства и насърчаване обгрижването им в семейна среда.

  Сред основните задачи пред екипа на ЦСРИ е, чрез комплекса от социални услуги, потребителите да имат разбиране за болестта, да се научат да разпознават симптомите на настъпваща криза, да компенсират ефектите на симптомите на тяхното заболяване, посредством усвояването на нови умения и техники за справяне, което от своя страна ще подпомогне за възстановяването на чувството за сигурност и изграждане на силните страни /качества и способности/ на потребителите.

  Дейностите в ЦСРИ „Равен шанс” се предоставят следвайки индивидуалния подход, като на първо място е зачитане на личността и достойнството на всеки един потребител.

ПСИХОЛОГИЧНА И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНА ПОДКРЕПА:
 •  Индивидуално психотерапевтично консултиране
 •  Фамилно психотерапевтично консултиране: при необходимост и заявка от страна на близки и/ или роднини на потребители
 •  Групова активираща психотерапия
 •  Група за взаимопомощ на близки и роднини
 •  Музикотерапия
 •  Театър група
 •  Телерехабилитация
 •  Доверено лице

  СОЦИАЛНА И КОГНИТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ:
 •  Трениг за социални умения
 •  Роден край и култура
 •  Промоция на здраве
 •  Гимнастика
 •  Клуб „Приятели"
 •  Социални консултации
 •  Мобилна работа

ТРУДОВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
 •  Приложна трудотерапия
 •  Функционална трудотерапия

Условия за приемане в услугата:
  Приемането в ЦСРИ „Равен шанс” се извършва съгласно разпоредбите на  ЗСП и Правилника за неговото прилагане.
Всеки кандидат потребител подава писмено заявление за ползване на социалната услуга до управителя на ЦСРИ „Равен шанс”. Важно условие е кандидат потребителя да е в стабилизирано психично състояние.
Кметът на Община Варна издава заповед за включване в социалната услуга.

Документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец
2. Копие от медицински документ, епикриза , ТЕЛК решение
3. Документ за самоличност/ само за информация/

Адрес : гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, между бл. 302 и бл. 309

Контакти:
Даниела Стойкова - управител
Велина Стефанова - психолог
Мариана Николова - социален  работник/психолог
Велислава Кирова - трудотерапевт 
Илчо Горанов - музикотерапевт
д-р Петър Николов - психиатър

тел: 052 / 510583;  0879 62 82 83
e-mail:
ravenchance2001@abv.bg
 Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни