Център за социална рехабилитация и интеграция за деца Радост

Социалната услуга “център за социална рехабилитация и интеграция” за деца със специални образователни потребности се предоставя от Фондация „Радост за нашите деца”.
Функционира от месец септември 2008г. с капацитет 60 места.
Услугата е предназначена за деца със специални образователни потребности и техните семейства.

Услугите предоставяни в Центъра са:

⇒ Социална рехабилитация - извършва се от социални работници, като тяхната работа е насочване на нови потребители на услугата, оказване на подкрепа относно необходимата документация, консултиране на децата и техните семейства, ползващи услугите на ЦСРИ „Радост“. Извършват дейности, улесняващи социалното включване на децата като: развитие на различни навици и умения за живот /хигиенни навици и грижи за тялото, хигиена на облеклото и личното пространство, ориентиране и придвижване в градска среда, пазаруване и др./ чрез индивидуални и групови занимания, екскурзии и посещения на обществени места.

⇒ Психолог - психологичните консултации на децата имат за цел подобряване нивото на когнитивните процеси /памет, внимание, мислене, въображение/; подобряване на уменията за общуване и комуникация; повишаване нивото на емоционалната интелигентност /назоваване и разпознаване на емоции в себе си и другите/; изграждане на ефективни копинг стратегии за справяне в различни ситуации. Провежда психологично консултиране на родителите по отношение на детското развитие – текущо състояние, възникнали проблеми и затруднения, подкрепа.

⇒ Логопедична терапия – включва диагностика, превенция, корекция, рехабилитация и консултативна дейност на езиково–говорни нарушения. Артикулационни и дихателни упражнения, развитие на комуникативните системи, обучение в алтернативни методи за комуникация.

⇒ Специално-педагогическа сесия –  води се от специални педагози за различните възрастови групи. Тяхната работа е насочена към подпомагане адаптацията и интеграцията на децата в учебните заведения /детски градини и училища/. Целта е установяване на образователните потребности и дефицити, работа върху тяхното компенсиране. Изграждане на представа за начало и край на дейност.Подпомагане на ограмотяването, формиране и развитие на математически представи, знания за заобикалящата природна и обществена среда. Развитие на фина моторика и графични умения. Поддържане на мотивацията за учене, изграждане на навици за справяне с учебния материал.

⇒ Трудотерапевтична сесия – включва целенасочено въздействие върху социалната рехабилитация и интеграция на децата, чрез дейности и манипулации с различни материали – хартия, текстилни и природни материали. Обучението включва формиране и развиване на умения по самообслужване, трудови навици и битови дейности. Води се от трудотерапевт.

⇒ Кинезитерапевтична сесия – специалистът, който работи в тази област е кинезитерапевт. Целта е да се подобрят основните двигателни функции на детето, коригиране на мускулния тонус, корекция на наднормено тегло, спазване на диетичен режим, стимулиране на координационно-равновесните реакции, засилване на хипотоничната мускулатура, стимулиране и приучаване в правилна походка , лечение на гръбначни изкривявания и плоскостъпие. Провежданите занятия могат да бъдат както индивидуални, така и групови.

⇒ Сензорна стимулация - в заниманията по сензорната стимулация се акцентира върху изграждането на представи базирани на всички възприятия – допир, слух, зрение, мирис, вкус и други. Преодоляване на реакциите, дължащи се на прекалено силни или слаби възприятия, които пораждат раздразнителност или избягване на някои дрехи, храни, текстури или страх от обикновени движения. Работи се върху способността да се знае къде се намира всяка част от тялото и как да се придвижва между обектите.

⇒ Организиране на свободното време
     - Ежедневни занимания – индивидуални и групови
     - Културно-образователни мероприятия
     - Празници и традиции
     - Спорт и туризъм

Заниманията са индивидуални и групови в зависимост от потребностите на детето и се провеждат съгласно утвърден график.

Ред за включване в социалната услуга: Подава се заявление по образец от родителя (настойника, попечителя) до директора на дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето; прилагат се: копие на удостоверение за раждане, копие на медицински документ (ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК или други). Директорът на Дирекция “Социално подпомагане” издава направление за ползване на социалната услуга.

Услугата се предоставя безплатно.

Адрес : гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик”, бл.29, вх.А – партер

Контакти:
Силвия Димова – директор   
тел:
0878/ 272 745; 052/ 731 482
email:
csriradost@abv.bg
email: radost.varna@abv.bg
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни