Център за обществена подкрепа Бъдеще за децата на Аспарухово

  Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ се управлява от Фондация „Владиславово“ с капацитет 80 места  и предоставя комплекс от социални услуги с цел осигуряване на достъп на високо рискови общности до всички предлагани форми на съдействие и подкрепа, осъществяване на превантивни действия сред децата и семействата, ангажиране на широката общественост при реализирането на услугите и дейностите по закрила на детето. Всички родители, които се нуждаят от консултация, помощ и подкрепа във връзка с отглеждането на своите деца могат да се възползват от услугите предлагани в ЦОП.

Услугите и дейностите се осъществяват от квалифицирани специалисти:

•  Социални работници;
•  Психолози
•  Медицинска сестра;
•  Трудотерапевт

В Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ се предоставят широк пакет от услуги и дейности:

•  Превенция на изоставянето;
•  Подготовка на деца и семейства за реинтеграция;
•  Наблюдение и подкрепа на деца и семейства след осъществена реинтеграция;
•  Превенция на насилието. Подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства;
•  Превенция на отпадане от образователната система. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства;
•  Превенция на отклоняващо се поведение;
•  Психологическо консултиране на деца и родители. Социално-педагогическо, психологическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
•  Семейно консултиране и подкрепа;
•  Оценка на родителски капацитет;
•  Приемна грижа – набиране, оценяване и обучение на кандидати за приемни родители;
•  Наблюдение на деца, настанени в приемни семейства;
•  Наблюдение на деца, настанени в семейства на роднини и близки;
•  Информационна програма за родители при раздяла, в процедура на развод или след развод.
•  Контактен център за деца и родители след раздяла, в процедура на развод или след развод;
•  Неделно училище за родители;
•  Групова работа за деца и родители;
•  Група за взаимопомощ.

В Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“ можете да получите помощ и подкрепа в следните случаи:
•  Срещате трудности при отглеждането и възпитанието на детето си;
•  Детето Ви има затруднение в общуването и адаптацията;
•  Вие сте самотен родител;
•  Нещо в поведението на Вашето дете Ви притеснява или тревожи;
•  Детето Ви среща затруднения в училище;
•  Нуждаете се от подкрепа за справяне с конфликти в семейството;
•  Търсите варианти за подобряване на общуването и взаимоотношенията е семейството;
•  Бихте искали да повишите родителския си капацитет и умения;
•  Нуждаете се от информация за посредничество пред институции;
•  Вие или вашето дете сте жертва на насилие;
•  Вие сте кандидат за приемен родител;
•  Семейството Ви е в процес на раздяла и/или развод;

Услугите в Център за обществена подкрепа „Бъдеще за децата на Аспарухово“  са безплатни за децата и техните семейства и се предоставят на базата на ясни критерии и процедури:
•  Насочване от Дирекция „Социално подпомагане“/Отдел “Закрила на детето“ гр. Варна с направление;
•  Насочване от други институции и организации – специализирани институции за деца, МКБППМН, ДПС, училища и детски градини, болнични заведения, съд и др.
•  Лична заявка от родител в зависимост от спецификата на проблема.

Арес :
гр. Варна, кв. “Аспарухово“, ул. „Народни Будители“ №5, ул."Гривица" №27
Работно време от 07:00ч. до 19:00ч.
Фондация „Владиславово“ разполага със собствен транспорт.

Контакти:
Андрияна Русева - управител
тел: 052/919779; 0882/330 008
e-mail: cop_asparuhovo@abv.bg
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни