Център за обществена подкрепа Другарче

  ЦОП „Другарче“- гр. Варна е структура от Комплекс за социални услуги за деца и семейства към Община Варна. Предоставя достъпни и ориентирани към индивидуалните потребности социални услуги, за постигане на адекватна социална интеграция на деца и семейства в риск, чрез индивидуална и групова работа.Капацитет - 30 места.
  Основна цел на Центъра е подобряване качеството на живот на децата в семейната и социална среда.
  Висококвалифицираните специалисти, работещи в Центъра, предоставят услуги в следните приоритетни направления:
 
Превенция на изоставянето на деца:
  Подкрепа на семействата – семейно консултиране, подкрепа и придружаване, насочени към подобряване основните аспекти на доброто родителстване; посредничество за подобряване на взаимоотношенията и връзките в семейството, разширеното семейство и подкрепящата среда;семейно планиране – провеждане на информационни срещи; консултиране в сферата на репродуктивното здраве; контрацептивни методи; болести, предавани по полов път.

Превенция на отпадането от училище:
  Оценка на риска от отпадане от училище; Подкрепа в процеса на ограмотяване;социално-психологическа работа с детето и семейството, свързана с причините за отпадане на детето от образователната система; Педагогическа подкрепа за попълване на образователните дефицити; Консултиране на деца за решаване на емоционални, комуникативни, адаптационни и обучителни затруднения; съдействие за получаване на образование; професионална ориентиране и подготовка;

Подкрепа и консултиране на семейства от общността:
  Информиране и насочване към адекватни услуги в общността; Индивидуални психологични и социални консултации за справяне с проблеми, възникващи при възпитанието на детето; Провеждане на срещи между дете и биологичен родител, настанено в приемно семейство под наблюдение на професионалисти; Посредничество – оказване на съдействие чрез директно социално, фамилно и трудово посредничество; Повишаване на родителския капацитет в различни области;

Подкрепа на деца и семействата им за справяне с проблемно поведение.
  Индивидуална работа с деца и юноши, с отклоняващо се поведение; насочване към извънкласни занимания и дейности; социално-психологическа работа със семейството с цел  установяване на причините за справяне с отклоняващото се поведение; разработване и провеждане на образователни програми за превенция на отклоняващо се поведение;

Превенция на насилието над деца
- социална, психологическа работа с деца – жертви на различните видове насилие и техните семейства;индивидуална работа с деца с агресивно поведение;информиране в насока: превенция на насилие и агресивно поведение, видове насилие, информиране на децата, относно техните права и др.;
  - сътрудничество и взаимодействие с всички институции, които имат отношение и прилагат мерки за предотвратяване насилието над деца; индивидуална и групова работа с родители, чиито деца са идентифицирани като жертви на домашно насилие.

Психологическо консултиране и подкрепа
  Психологическо консултиране на деца и родители; Подкрепа на семействата в процеса на осиновяване на  децата ; Психологическа диагностика на деца от 0 до 7 години; Индивидуална  работа за придобиване на житейски и социални умения за независим живот;

  
Ред за включване в социалната услуга: Направление/ Заповед, издадена от Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”-Варна. Насочване от други институции и организации: специализирани институции за деца, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКППБМН), детска педагогическа стая, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и др.; Заявка от самите клиенти. При идентифициране нужда от подкрепа, те могат да ползват социални услуги по свой избор - без Направление от Дирекция „Социално подпомагане”.

Адрес : гр.Варна, ул.“Петко Стайнов“ № 7, сградата на СУПЦ „Анастасия Д-р Железкова“ет.3.

Контакти:

Любомира Комитска - Директор
тел.: 0882/ 990188
e-mail: cop_varna@abv.bg


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни